Popis predmeta

[...]
Predmet
[234527] Analitičke, in vitro i in vivo laboratorijske metode u istraživanju bioaktivnih i biokompatibilnih tvari
[234555] Analiza koštanog tkiva stomatognatog sustava; promjene uzrokovane funkcijom, starenjem, implantološkom terapijom i/ili protetskim radom
[225712] Anatomija
[225712] Anatomija
[227265] Anatomy
[227265] Anatomy
[252629] Anestezija u endodonciji i restaurativnoj dentalnoj medicini
[176034] Anesteziologija i reanimatologija
[212389] Anesthesiology and reanimatology
[171556] Antenatalna zaštita i uloga stomatologa u timu
[252635] Antibiotici u endodonciji i restaurativnoj dentalnoj medicini
[234594] Autoimune bolesti površine oka i zahvaćenost oralne sluznice
[227266] Biochemistry
[225716] Biokemija
[170326] Biološka i tehnološka trajnost fiksnoprotetskih radova
[170325] Biomehanika u implantoprotetici
[234561] Biomehanika u implantoprotetičkoj terapiji
[170304] Biomehanika u ortodonciji
[182694] Biomorfološke metode istraživanja u stomatologiji
[234530] Biostatistika
[71277] Bol
[199593] Bolesti površine oka i zahvaćenost oralne sluznice
[170309] Bruksizam
[169533] Caklinsko-dentinski adhezijski sustavi
[251699] Career development in Dentistry
[184091] Cariology
[173123] Cell biology with genetics
[173123] Cell biology with genetics
[228212] Cervicofacial pathology
[99997] Cervikofacijalna patologija
[227268] Chemistry
[228228] Child neglect and abuse
[171570] Cijeljenje kostoloma u konzervativnom i operacijskom postupku
[243131] Clinical digital communication with dental laboratory
[248085] Clinical Hospital Dentistry / Special Care Dentisty
[241559] Clinical microbiology
[226954] Clinical periodontology
[226954] Clinical periodontology
[228218] Clinical pharmacology
[228220] Comparative odontology
[239265] Comprehensive dental practicals
[228226] Dental care of medically complex patients
[195678] Dental materials
[245077] Dental medicine v_2.0: Digital technologies
[71279] Dentalna fotografija
[71280] Dentalna implantologija
[167448] Dentalna implantoprotetika1
[167457] Dentalna implantoprotetika 2
[169460] Dentalna indentifikacija
[71281] Dentalna medicina starije životne dobi
[226623] Dentalna medicina v_2.0: digitalne tehnologije
[71282] Dentalna radiologija
[169643] Dentalne traume u djece - prevencija i liječenje
[175963] Dentalni materijali
[212403] Dental photography
[195516] Dental radiology
[176081] Dermatovenerologija
[212399] Dermatovenerology
[171553] Dermatovenerološka problematika u stomatologiji
[234608] Digitalna gnatometrija i CAD CAM potpomognuta terapija u ortodonciji
[234618] Digitalna radiologijska dijagnostika tumora glave i vrata
[234557] Digitalne tehnologije i materijali u izradi mobilnih protetskih nadomjestaka
[252638] Digitalni protokoli u restaurativnoj dentalnoj medicini
[169672] Dijagnostički postupci u oralnoj medicini
[234539] Dijagnostika kronične orofacijalne boli i metode somatosenzoričkih testiranja u orofacijalnoj regiji
[71911] Diplomski rad
[252625] Direktna rekonstrukcija zuba
[234550] Dizajn dentalnih implantata
[145621] Dječja i preventivna dentalna medicina I
[145621] Dječja i preventivna dentalna medicina I
[145864] Dječja i preventivna dentalna medicina II
[145864] Dječja i preventivna dentalna medicina II
[226327] Društvene mreže u dentalnoj medicini
[234559] Eksperimentalna fotopolimerizacija
[234573] Eksperimentalna i klinička procjena postupaka izbjeljivanja zubi
[234591] Eksperimentalna prosudba stakleno ionomernih cemenata
[234567] Eksperimentalna prosudba učinkovitosti protektivnih i restaurativnih postupaka kod molarno-incizivne hipomineralizacie (MIH)
[234586] Eksperimentalni postupci određivanja učinkovitosti sredstava za održavanje oralne higijene
[234611] Eksperimentalni postupci za određivanje kakvoće kompozitnih materijala
[234612] Eksperimentalni postupci za određivanje učinkovitosti adhezijskih sustava
[71287] Endodoncija I
[71287] Endodoncija I
[176220] Endodoncija II
[169528] Endodoncija rizične populacije
[226953] Endodontics I
[226953] Endodontics I
[239229] Endodontics II
[234572] Endodontska kirurgija: suvremeni pristup, metode i materijali
[252636] Endodontska mikrokirurgija
[169467] Endodontska terapija pulpnih i periradikularnih bolesti instrumentacija i punjenje korijenskog kanala
[225725] Engleski jezik I
[226328] Engleski jezik II
[227269] English/Croatian
[241638] English/Croatian II
[234560] Epidemiologija dentalne erozije u adolescenata
[234614] Epidemiologija karijesne aktivnosti u adolescenata
[234590] Epidemiološki i sistemski aspekti u etiologiji parodontalnih bolesti
[234606] Epigenetika
[171388] Estetski principi protetske terapije na zubima i implantatima
[240369] Ethics
[227310] Etika
[234531] Etika u biomedicinskim istraživanjima
[176222] Etika u dentalnoj medicini
[169404] Etika u stomatološkoj profesiji i biomedicinskim istraživanjima
[169652] Etiologija i epidemiologija karcinoma usne šupljine
[234566] Evaluacija dentalnih materijala u dječjoj stomatologiji
[234563] Evaluacija kliničkih i preventivnih metoda terapije karijesa
[175933] Farmakologija
[175933] Farmakologija
[176079] Fiksna protetika I
[176079] Fiksna protetika I
[71293] Fiksna protetika II
[71293] Fiksna protetika II
[227271] First aid
[212396] Fixed prosthodontics I
[212396] Fixed prosthodontics I
[226949] Fixed prosthodontics II
[226949] Fixed prosthodontics II
[71294] Fizika
[226303] Fiziologija
[226303] Fiziologija
[171554] Fluoridi u prevenciji karijesa
[228214] Forensic dental medicine
[176122] Forenzička dentalna medicina
[168309] Forenzička stomatologija
[234541] Fotogrametrija i estetika u ortodonciji
[242950] Fundamentals of esthetics in dentistry
[169838] Funkcijski aspekti ortodontske terapije
[184096] General radiology
[234588] Genom tumorskih stanica
[171422] Gerontostomatologija
[71298] Ginekologija i porodništvo
[239266] Graduate thesis
[212405] Gynecology and obstetrics
[226315] Histologija s embriologijom
[240492] Histology with embryology
[234587] Histopatološke analize periapeksnih bolesti
[241641] History of dental medicine
[252634] Hitna stanja u endodonciji i restaurativnoj dentalnoj medicini
[169667] Hiv i stomatološki tim
[241557] Immunology
[226606] Implantati nestardandnih dimenzija u mobilnoj protetici
[167466] Implantoprotetika u osoba starije životne dobi
[234540] Imunohistokemijska analiza i prognostički značaj molekularnih biljega u oralnim, potencijalno zloćudnim lezijama
[234569] Imunohistokemijska i molukularna analiza upale pulpe i periapeksa
[226316] Imunologija
[171558] Imunološka dijagnoza i imunoterapija solidnih tumora
[169524] Imunološki pristup pulpno-periapeksnim bolestima
[252626] Indirektna rekonstrukcija zuba
[241644] Infection prevention and control in dental medicine
[214544] Infectious diseases
[121483] Infektologija
[227273] Information technologies in dental medicine
[171559] Interdisciplinarni pristup liječenju orofacijalnih rascjepa
[195381] Internal medicine
[195381] Internal medicine
[175983] Interna medicina
[175983] Interna medicina
[241640] Introduction to dental management
[227274] Introduction to dental medicine
[243719] Introduction to pediatric dental medicine
[212406] Introduction to scientific work I
[228227] Introduction to scientific work II
[234584] Ispitivanja bioloških i tehnoloških svojstva materijala za punjenje korijenskih kanala
[234605] Ispitivanje kvalitete poslijeendodontskih sustava
[234546] Ispitivanje utjecaja lasera na biomehanička svojstva dentalnih materijala i tvrdih zubnih tkiva
[234579] Istraživanja u alergologiji
[234565] Istraživanje toksičnosti dentalnih materijala i njihov utjecaj na organizam čovjeka i okoliš
[234602] Istraživanje utjecaja prehrane na dentalno i oralno zdravlje djece i adolescenata
[252639] Izbjeljivanje zubi
[182711] Izrada dentalnog profila
[199595] Izrada zubne paste
[179403] Izvannastavne aktivnosti
[179404] Izvannastavne aktivnosti I
[174811] Izvannastavne aktivnosti II
[181589] Izvori informacija u stomatologiji
[169406] Izvori informacija u stomatologiji
[171557] Kardiovaskularni bolesnik
[175790] Karijesologija
[225718] Kemija
[252632] Kemo-mehanička obrada korijenskih kanala
[171413] Keramički sustavi
[234582] Keramički sustavi u stomatološkoj protetici
[176048] Kirurgija
[176048] Kirurgija
[169662] Kirurška protetika
[169661] Kirurški postupci u dentalnoj implantologiji
[226607] Klinička digitalna komunikacija s dentalnim laboratorijem
[86997] Klinička farmakologija
[199599] Klinička hospitalna stomatologija / stomatologija posebne skrbi
[234570] Klinička i eksperimentalna endodoncija mliječnih i mladih trajnih zuba
[234575] Klinička i instrumentalna analiza stomatognatog sustava
[234545] Klinička i laboratorijska analiza upotrebe lasera i aktivacijskih tehnika ispiranja u endodonciji
[226317] Klinička mikrobiologija
[71306] Klinička parodontologija
[71306] Klinička parodontologija
[234562] Kliničko i radiološko ispitivanje uspješnosti implanto-protetske terapije kod potpuno bezubih pacijenata
[171398] Kombinirani fiksno-mobilni radovi
[226329] Komparativna odontologija
[169649] Kompjuterizirana denzitometrija i cijeljenje odontogenih koštanih defekata
[169534] Kompozitni materijali
[169646] Kontrola boli primjenom novih tehnologija u dječjoj dentalnoj medicini
[234577] Konvencionalna i digitalna rentgenkefalometrija u ortodonciji
[169461] Kraniofacijalna Identifikacija
[171325] Kvalitativna i kvantitativna analiza koštanog i mekih tkiva stomatognatog sustava
[234604] Laboratorijske metode u imunologiji: lančana reakcija polimerazom i protočna citometrija
[169468] Laseri u restaurativnoj stomatologiji i endodonciji
[234603] Lokalizirani defekti alveolarnog grebena, utjecaj na estetiku i zube nosače fiksno protetskog rad
[176221] Maksilofacijalna kirurgija
[248080] Management in dental medicine
[228223] Management of endodontically treated teeth
[169409] Management u stomatologiji
[169840] Materijali u ortodonciji
[252624] Materijali u restaurativnoj dentalnoj medicini
[169525] Materijali za punjenje korijenskih kanala i postendodontska opskrba zuba
[239264] Maxillofacial surgery
[169407] Medicinska informatika
[169405] Medicinska statistika
[167465] Medicinske hitnosti u stomatološkoj ordinaciji
[199590] Medicinski hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine
[234554] Metali i legure kao biomaterijali
[234583] Metoda konačnih elemenata u biomehaničkim istraživanjima kraniofacijalnog sustava
[234576] Metode istraživanja oblika koštanih struktura temporomandibularnoga zgloba i njihova usporedba
[234532] Metodologija i principi dentalne medicine utemeljene na dokazima
[234552] Metodološki pristup istraživanju jatrogene posttraumatske trigeminalne neuropatije
[252630] Mikrobiologija i patolohistologija upalnih promjena pulpe i periapeksa
[169532] Mikrobiologija u endodonciji
[234553] Mikrobiološke metode u dentalnoj medicini
[137217] Mikroskop u dentalnoj medicini
[171567] Minimalno invazivna kirurgija
[169518] Minimalno invazivna terapija tvrdih zubnih tkiva
[176080] Mobilna protetika I
[176080] Mobilna protetika I
[71312] Mobilna protetika II
[71312] Mobilna protetika II
[169669] Modifikacije stomatološke skrbi u oralnomedicinskih bolesnika
[169527] Mogućnosti estetskog zbrinjavanja u restaurativnoj stomatologiji
[171421] Mogućnosti primjene vlaknima ojačanih polimera u stomatološkoj protetici
[182696] Molekularna biologija mineraliziranih tkiva
[234585] Molekularna dijagnostika bolesti usne šupljine
[234600] Molekularni biljezi i OMICS tehnologije u dijagnostici bolesti usne šupljine
[226318] Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
[226318] Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
[252631] Morfološke i histološke osobitosti endodontskog prostora
[169517] Morfološke i histološke osobitosti endodontskog prostora trajnih zubi
[169529] Morfološke nepravilnosti trajnih zubi
[234564] Morfometrija u dentalnoj antropologiji
[170316] Načini liječenja temporomandibularnih poremećaja
[171427] Najčešće dermatološke bolesti s manifestacijama u usnoj šupljini
[167455] Napredne oralnokirurške tehnike u dentalnoj implantologiji
[169523] Nekarijesna oštećenja tvrdih zubnih tkiva
[171399] Nemetali u fiksnoj protetici
[175928] Neurologija
[195368] Neurology
[171564] Neurološki problemi u stomatologiji
[234613] Neurološki uzroci poremećaja žvakanja i gutanja
[171555] Neželjena djelovanja i interakcije lijekova
[181587] Oblikovanje znanstvenog dijela
[241564] Occlusion
[212407] Occlusion and function
[195688] Occupational diseases in dentistry
[228211] Ocular Surface Diseases and Oral Mucosa Involvement
[234615] Odontobiografija i paleostomatologija
[252628] Odontogena bol
[234592] Određivanje količine fluorida u caklini zuba nakon topikalne primjene fluoridnih preparata
[175995] Oftalmologija
[226319] Okluzija
[176083] Okluzija i funkcija
[170312] Okluzijske udlage - indikacije, primjena i izrada
[234578] Oksidacijski stres
[212392] Oncology and radiotherapy
[176038] Onkologija i radioterapija
[176590] Opća radiologija
[195684] Ophthalmology
[252640] Optička pomagala
[252633] Opturacija endodontskog prostora
[227270] Oral hygiene
[212402] Oral hygiene
[239397] Oral medicine I
[239194] Oral medicine II
[239194] Oral medicine II
[169408] Oralna epidemiologija
[234529] Oralna epidemiologija
[71324] Oralna higijena
[225727] Oralna higijena
[176103] Oralna kirurgija I
[176103] Oralna kirurgija I
[176219] Oralna kirurgija II
[176219] Oralna kirurgija II
[239267] Oralna medicina I
[239225] Oralna medicina II
[239225] Oralna medicina II
[171400] Oralna rehabilitacija u protetici
[167446] Oralnokirurške osnove u dentalnoj implantologiji
[169647] Oralnokirurški aspekti orofacijalne boli
[234548] Oralno-medicinski aspekti sustavnih autoimunih bolesti
[226948] Oral surgery I
[226948] Oral surgery I
[239228] Oral surgery II
[239228] Oral surgery II
[71328] Orofacijalna genetika
[239196] Orthodontics
[239196] Orthodontics
[176218] Ortodoncija
[176218] Ortodoncija
[171560] Ortodontsko kirurško liječenje skeletnih deformiteta kostiju lica
[171568] Ortostatski poremećaji u stomatologiji
[71330] Osnove estetike u dentalnoj medicini
[171750] Otoneurološki pristup audiovestibularnim poremećajima
[231547] Otorhinolaryngology
[176923] Otorinolaringologija
[212404] Pain
[170305] Paradontološki aspekti okluzije
[167460] Parodontologija 1
[167458] Parodontologija 2
[252644] Parodontološki aspekti u endodonciji i restaurativnoj dentalnoj medicini
[234543] Parodont, periimplantatna tkiva i okluzijske sile
[241565] Pathology
[241565] Pathology
[195683] Pathophysiology
[195683] Pathophysiology
[71333] Patofiziologija
[71333] Patofiziologija
[226321] Patologija
[226321] Patologija
[170328] Patologija potpune bezubosti
[226951] Pediatric dentistry I
[226951] Pediatric dentistry I
[239263] Pediatric dentistry II
[239263] Pediatric dentistry II
[212391] Pediatrics
[176036] Pedijatrija
[199600] Periimplantne bolesti
[195371] Pharmacology
[195371] Pharmacology
[174499] Physical education I
[174499] Physical education I
[184101] Physical education II
[184101] Physical education II
[173111] Physics
[240490] Physiology
[240490] Physiology
[170320] Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni
[171562] Plastična i rekonstrukcijska kirurgija glave i vrata
[167463] Poslijediplomski specijalistički rad
[234601] Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini
[71336] Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini
[171753] Posljedice alkoholizma i drugih ovisnosti u orofacijalnom području
[199591] Postendodontska opskrba zubi
[171426] Postupci kardiopulmonalne reanimacije u stomatologiji
[234580] Povezanost bolesti zuba i usne šupljine s bolestima kardiovaskularnog i gastrointestinalnog sustava
[234595] Povezanost oralnog zdravlja i zdravlja mozga
[226331] Povijest dentalne medicine
[170303] Praćenje rasta, gnatometrija i antropometrija
[176223] Praktični rad
[195680] Preclinical and laboratory fixed prosthodontics
[195680] Preclinical and laboratory fixed prosthodontics
[195681] Preclinical and laboratory removable prosthodontics
[195681] Preclinical and laboratory removable prosthodontics
[212398] Preclinical endodontics
[212394] Preclinical oral surgery
[226956] Preclinical orthodontics
[212395] Preclinical periodontology
[195682] Preclinical restorative dental medicine
[195682] Preclinical restorative dental medicine
[169837] Predkirurška ortodoncija
[169526] Prednosti kompozitnog monobloka u usporedbi s ostalim intrakanalnim konfekciskim kolčićima
[71338] Pretklinička endodoncija
[175985] Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
[175985] Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
[175986] Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
[175986] Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
[176054] Pretklinička oralna kirurgija
[71343] Pretklinička ortodoncija
[176075] Pretklinička parodontologija
[175991] Pretklinička restaurativna dentalna medicina
[175991] Pretklinička restaurativna dentalna medicina
[169663] Pretprotetska kirurgija
[169644] Prevencija bolesti tvrdih zubnih tkiva
[226332] Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
[252622] Preventivni postupci terapije mekih i tvrdih tkiva zuba
[252642] Primjena lasera u endodonciji i restaurativnoj dentalnoj medicini
[169648] Primjena lasera u oralnoj kirurgiji i dentalnoj implantologiji
[169535] Primjena ozona u kliničkom radu
[169469] Primjena vlaknima ojačanih materijala u dentalnoj medicini
[234609] Procjena potreba za ortodontskim tretmanom
[234568] Procjena uspješnosti preventivnih i minimalno invazivnih postupaka u liječenju tvrdih zubi
[143111] Profesionalne bolesti stomatologa
[234616] Profesionalni zdravstveni poremećaji u dentalnoj medicini
[169462] Profesionalni zdravstveni rizici u dentalnoj medicini
[252641] Profesionalni zdravstveni rizici u dentalnoj medicini
[232476] Project I
[232477] Project II
[232478] Project III
[232479] Project IV
[232480] Project V
[255243] Project VI
[199602] Projekt I
[199626] Projekt II
[199627] Projekt III
[199628] Projekt IV
[199629] Projekt V
[199630] Projekt VI
[147353] Propedeutika dječje dentalne medicine
[226620] Propisivanje lijekova u kliničkoj stomatološkoj praksi
[234581] Prosudba primjene inhalacijske sedacije u dentalnoj medicini
[234556] Protetski pacijent i procjena kvalitete života vezane uz protetski rad: sredstva za procjenu (upitnici), faktorska analiza i psihometrijska svojstva
[174376] Prva pomoć
[71347] Psihijatrija i psihološka medicina
[86996] Psihostomatologija
[171752] Psihostomatologija, konzultativna psihijatrija u ordinaciji dentalne medicine
[212400] Psychiatry and psychological medicine
[228224] Psychostomatology
[71348] Pušenje i oralno zdravlje
[225730] Računalne tehnologije u dentalnoj medicini
[174817] Rad i konzultacije s mentorom
[252623] Radiologija u dentalnoj medicini
[171754] Radiologijske digitane slikovne (imaging) metode u dijagnostici glave i vrata
[171393] Različiti postupci izbjeljivanja zubi ovisno o vrsti diskoloracije
[226612] Razvoj karijere u dentalnoj medicini
[171324] Refleksi u stomatognatnom sustavu
[234551] Regenerativna parodontološka terapija i tkivni inžinjering
[234558] Registracija kretnji donje čeljusti elektroničkim uređajima
[212397] Removable prosthodontics I
[212397] Removable prosthodontics I
[226950] Removable prosthodontics II
[226950] Removable prosthodontics II
[71349] Restaurativna dentalna medicina I
[71349] Restaurativna dentalna medicina I
[252645] Restaurativna dentalna medicina i endodoncija medicinskih kompleksnih bolesnika
[71350] Restaurativna dentalna medicina II
[71350] Restaurativna dentalna medicina II
[206635] Restorative dental medicine I
[206635] Restorative dental medicine I
[226952] Restorative dental medicine II
[226952] Restorative dental medicine II
[234589] Sinus lifting-procjena uspješnosti kod različitih operativnih tehnika
[234610] Slina kao dijagnostički uzorak
[195686] Smoking and oral health
[227267] Social medicine and epidemiology
[227260] Socijalna medicina i epidemiologija
[169531] Stakleno ionomerni cementi
[170307] Standardne i napredne tehnike u paradontalnoj kirurgiji
[167491] Standardne i napredne tehnike u parodontnoj kirurgiji
[71353] Stanična biologija s genetikom
[71353] Stanična biologija s genetikom
[195687] Statistics in dental medicine
[176020] Statistika u dentalnoj medicini
[71355] Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika
[199592] Stomatološka skrb za osobe s invaliditetom
[169546] Stomatološki materijali u pedodonciji
[169536] Stomatološko liječenje medicinski rizičnih bolesnika
[169645] Strah i anksioznost u kliničkoj pedodontskoj praksi: dijagnona, prevencija, terapija
[212393] Surgery
[212393] Surgery
[234607] Suvremene spoznaje o melanomu uz poseban osvrt na melanome u području glave i vrata
[169545] Suvremene tehnike dijagnostike i terapije karijesa u pedodonciji
[169650] Suvremeni aspekti lokalne anestezije
[171414] Suvremeni otisni postupci i materijali
[234549] Suvremeni pristup problemu oralnih prekanceroznih lezija
[171329] Športska stomatologija
[171326] Teleskopski sustavi
[234542] Temeljne i napredne tehnike istraživanja u endodonciji i primjeni lasera u stomatologiji
[226957] Temporomandibular disorders - diagnosis and therapy
[234544] Temporomandibularni bolovi i osteoartritis
[176109] Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
[171565] Terapija glaukoma i katarakte
[170306] Terapija pacijenata s uznapredovalim paradontitisom
[174364] Tjelesna i zdravstvena kultura I
[174364] Tjelesna i zdravstvena kultura I
[175791] Tjelesna i zdravstvena kultura II
[175791] Tjelesna i zdravstvena kultura II
[241561] Tooth morphology with dental anthropology
[241561] Tooth morphology with dental anthropology
[212408] Toothpaste preparation
[252627] Traume zubi
[167490] Trodimenzijska dijagnostika u dentalnoj medicini
[169658] Tumori i tumorima slične promjene usne šupljine
[169670] Utjecaj spolno prenosivih bolesti na oralnu sluznicu
[226330] Uvod u dentalni management
[225732] Uvod u dentalnu medicinu
[71360] Uvod u znanstveni rad I
[71361] Uvod u znanstveni rad II
[234574] Važnost procjene boje zuba pri različitim stomatološkim postupcima
[234617] Vlaknima ojačani polimerni materijali u stomatološkoj protetici
[71362] Zanemarivanje i zlostavljanje djece
[169541] Zaštita (dentalno) zanemarenog i zlostavljanog djeteta
[169836] Zaštitni mehanizmi usta
[252637] Završni poslijediplomski specijalistički rad
[234571] Znanstvena istraživanja u psihostomatologiji
[234547] Znanstveni pristup genetici, epidemiologiji, patofiziologiji, dijagnostici i liječenju bolova u području glave i vrata
[234593] Znanstveni pristup hitnim stanjima u dentalnoj medicini
[234528] Znanstveno-istraživačka čestitost u dentalnoj medicini