O znanstvenoj djelatnosti

Znanstvena djelatnost na Stomatološkom fakultetu se iskazuje se provodi kroz projekte Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), EU projekte i Potpora znanstveno-istraživačkom radu Sveučilišta u Zagrebu.

Trenutno je na Fakultetu aktivno pet znanstvenih projekata HRZZ-a i jedan EU projekt iz poziva "Istraživanje, razvoj i inovacije 2" (IRI2):

1. Istraživanje i razvoj novih mikro i nanostrukturnih bioaktivnih materijala u dentalnoj medicini - IP-2018-01-1719 - voditeljice prof.dr.sc. Ivane Miletić 

2. Povezanost genskih polimorfizama s temporomandibularnim poremećajima - IP-2019-04-6211 - voditeljice prof.dr.sc. Ive Alajbeg

3. Biomimetički inteligentni kompozitni sustavi - IP-2019-04-6183 - voditeljice prof.dr.sc. Zrinke Tarle

4. Kliničko i eksperimentalno istraživanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja i fotoaktivirane dezinfekcije u endodontskom liječenju - UIP-2019-04-5303 - voditeljice prof.dr.sc. Ivone Bago

5. Analiza zuba u forenzičnim i arheološkim istraživanjima - IP-2020-02-9423. - voditelja prof.dr.sc. Hrvoja Brkića

6. Biorazgradivi implantati za inženjerstvo koštanog tkiva - KK.01.2.1.02.0209 - koordinator istraživanja od strane institucionalnog partnera prof. dr. sc. Amir Ćatić

 

Sveučilište u Zagrebu dodijeljuje kratkotrajne financijske potpore znanstveno-istraživačkom radu sastavnica.

U 2024. godini financijske potpore istraživanjima dobili su slijedeći voditelji znanstvenoistraživačkih skupina i prijedlozi istraživanja:

Voditelj 

Naziv istraživanja

Alajbeg Iva

Varijacije u genu OPRPN i njihov utjecaj na senzoričku percepciju ispitanika

Anić Ivica

Ispitivanje učinkovitosti novog multifunkcionalnog irigansa u dezinfekciji i čišćenju endodontskog prostora zuba

Badel Tomislav

Dijagnostika i mogućnosti liječenja kroničnih orofacijalnih bolova

Božić Darko

Učinkovitost, sigurnost i podnošljivost Osteogrow-a (rekombinantni humani koštani morfogenetski protein 6 u autolognom krvnom nosaču) u regeneraciji alveolarnog grebena nakon ekstrakcije zuba

Brajdić Davor

Koncentracija salivarnog opiorfina u pacijenata s medikamentoznom osteonekrozom čeljusti

Carek Andreja

Estetska analiza intraoralnih i ekstraoralnih fotografija u adolescenata Republike Hrvatske; nastavak istraživanja

Demirović Alma

Umjetna inteligencija u patohistolo5koj dijagnostici upalnih bolesti crijeva

Glavina Domagoj

Postupci liječenja traumatskih ozljeda u djece i adolescenata                                               

Klarić Eva

Ispitivanje svojstava suvremenih restaurativnih dentalnih materijala pod utjecajem ionizirajućeg zračenja i alternativnih tehnika polimerizacije                                                              

Knezović Zlatarić Dubravka

Procjena karakteristika boje zuba i nadomjestaka izmjerenih vizualnim, instrumentalnim i digitalnim metodama pri različitim estetskim postupcima  

Knežević Predrag

Genetski uzroci nesindromskih rascjepa usne i/ili nepca u Hrvatskoj

Kraljević Šimunković Sonja

Dijagnostika i terapija kraniomandibularnih poremećaja                                                                                     

Kranjčić Josip

Istraživanje različitih svojstava materijala za izradu baze proteze dobivene digitalnim tehnologijama

Lugović Mihić

Ispitivanje metaboloma, proupalnih i psihičkih čimbenika u bolesnika s urtikarijom i egzemom 

Marović Danijela

Istraživanja eksperimentalnih kompozita s fluorom i bakrom modificiranim bioaktivnim staklima

Meštrović Senka

Utjecaj vremena izlaganja UV zračenju tijekom postupka izrade na biološka svojstva 3D ispisanih alignera

Miletić Ivana

Razvoj modela za ispitivanje mehaničkih svojstava instrumenata za strojnu endodonciju

Petričević Nikola

Nove terapijske i dijagnostičke metode u implanto-protetici

Puhar Ivan

Prevalencija intraoralnih i ekstraoralnih izvora halitoze kod pacijenata s infekcijom H. pylori i sindromom bakterijskog prerastanja u tankom crijevu (SIBO)

Savić Pavičin Ivana

Analiza zuba i čeljusti - antropološki i forenzički aspekti             

Šutej Ivana

Mjerenje promjena u razini salivarnih biomarkera  kod infektivnih odontogenih bolesti

Vidović Juras

Povezanost signalnog puta Hedgehog-GLI i tkivnog mikrobioma kod lezija potencijalno malignih poremećaja  karcinoma usne šupljine

Viskić Joško

Istraživanje fizikalnih, kemijskih i optičkih svojstava novih hibridnih materijala za 3D gradnju u protetici dentalne medicine

Ukupnno

 

 

U 2023. godini financijske potpore istraživanjima dobili su slijedeći voditelji znanstvenoistraživačkih skupina i prijedlozi istraživanja:

Voditelj 

Naziv istraživanja 

Alajbeg Iva

Stimulacija salivarnog opiorfina kapsaicinom u ovisnosti o polimorfizmu gena za opiorfin

Anić Ivica

Ispitivanje učinkovitosti i trošenja austeničnih i martinzitičnih endodontskih instrumenata u obradi korijenskih kanala zuba

Badel Tomislav

Dijagnostika i mogućnosti liječenja kroničnih orofacijalnih bolova

Baraba Anja

Isptivanje svojstava modificiranih restaurativnih i endodontskih materijala u in vitro uvjetima

Brajdić Davor

Usporedba ELISA i LC-MS/MS metode u određivanju koncentracije salivarnog opiorfina

Carek Andreja

Estetska analiza intraoralnih i ekstraoralnih fotografija u adolescenata Republike Hrvatske; nastavak istraživanja

Dumančić Jelena

Analiza zuba i čeljusti - antropološki i forenzički aspekti

Glavina Domagoj

Postupci liječenja traumatskih ozljeda u djece i adolescenata

Klarić Eva

Učinak ionizirajućeg zračenja na restaurativne materijale, slinu, tvrda i meka tkiva usne šupljine

Knezović Zlatarić Dubravka

Procjena karakteristika boje zuba i nadomjestaka izmjerenih vizualnim, instrumentalnim i digitalnim metodama pri različitim estetskim postupcima

Knežević Predrag

Genetski uzroci orofacijalnih rascjepa u Republici Hrvatskoj

Kraljević Šimunković Sonja

Dijagnostika i terapija kraniomandibularnih poremećaja

Kranjčić Josip

Istraživanje različitih svojstava materijala za izradu baze proteze dobivene digitalnim tehnologijama

Lugović Mihić Liborija

Ispitivanje povezanosti infektivnih, psihičkih i upalnih čimbenika u bolesnika s kroničnom urtikarijom i atopijskim dermatitisom

Marović Danijela

Evaluacija bioloških svojstava eksperimentalnih kompozitnih materijala s bioaktivnim staklima

Meštrović Senka

Utjecaj fotodinamske terapije na akumulaciju i sastav biofilma kod ortodontskih pacijenata

Milardović Slađana

Istraživanje fizikalnih, kemijskih i optičkih svojstava dentalnih materijala izrađenih suvremenim tehnologijama

Petričević Nikola

Nove terapijske i dijagnostičke metode u implanto-protetici

Puhar Ivan

Regerenativna kirurška terapija periimplantitisa uz pomoć trombocitima bogatog fibrina i autogenog dentinskog transplantata – randomizirano kliničko ispitivanje

Šutej Ivana

Istraživanje kvalitativnog i mikrobiološkog sastava sline

Tambić Andrašević Arjana

Ispitivanje mikrobioma kože i povezanost s alergijama u bolesnika s periorificijalnim dermatitisom

Vidović Juras

Signalni put Hedgehog-GLI na razmeđi između kronične upalne lezija potencijalno zloćudnih poremećaja te carcinoma usne šupljine

 

U 2022. godini financijske potpore istraživanjima dobili su slijedeći voditelji znanstvenoistraživačkih skupina i prijedlozi istraživanja:

Voditelj 

Naziv istraživanja 

Iva Alajbeg

Salivarni opiorfin kao odgovor na eksperimentalne podražaje u pacijenata s različitim orofacijalnim bolnim poremećajima

Ivica Anić

Ispitivanje martinzitičnih endodontskih instrumenata u obradi korijenskih kanala zuba

Tomislav Badel

Orofacijalna bol: dijagnostičke i terapijske značajke neuropatskih i muskuloskeletalnih bolova

Anja Baraba

Svojstva biokeramičkih materijala za retrogradno punjenje u in vitro uvjetima

Darko Božić

Uporaba hijaluronske kiseline u kombinaciji s ksenogenom kosti u regeneraciji intrakoštanih defekata, randomizirano kliničko istraživanje

Davor Brajdić

Koncentracija salivarnog opiorfina prije i nakon alveolotomije donjeg umnjaka

Andreja Carek

Estetska analiza intraoralnih i ekstraoralnih fotografija u adolescenata Republike Hrvatske; nastavak istraživanja

Jelena Dumančić

Analiza zuba i čeljusti - antropološki i forenzički aspekti

Domagoj Glavina

Postupci liječenja traumatskih ozljeda u djece i adolescenata

Davorin Herceg

Sarkopenija i serumski biljezi sarkopenije kod bolesnika s uznapredovalom malignom bolešću

Eva Klarić Sever

Učinak ionizirajućeg zračenja na dentalne materijale, tvrda i meka tkiva usne šupljine 

Dubravka Knezović Zlatarić

Procjena karakteristika boje zuba i nadomjestaka izmjerenih vizualnim, instrumentalnim i digitalnim metodama pri različitim estetskim postupcima

Sonja Kraljević  Šimunković

Dijagnostika i terapija kraniomandibularnih poremećaja

Predrag Knežević

Epidemiološke karakteristike orofacijainih rascjepa u Republici Hrvatskoj ‐ C(RO}LP

Josip Kranjčić

Istraživanje mehaničkih i kemijskih svojstava materijala za izradu baze proteze dobivene digitalnim tehnologijama

Neven Ljubičić

Učinak terapije radiofrekvencijskom ablacijom na preživljenje bolesnika s inoperabilnim karcinomom gušterače - nastavak prospektivnog i randomiziranog istraživanja

Božana Lončar Brzak

Primjena antioksidansa u liječenju sindroma pekućih usta

Liborija Lugović Mihić

Ispitivanje povezanosti infektivnih, psihičkih i upalnih čimbenika u bolesnika s kroničnom urtikarijom i atopijskim dermatitisom

Ana Matošić

Neurobiologija alkoholizma

Danijela Marović

Evaluacija fizikalno-kemijskih svojstava eksperimentalnih kompozitnih materijala s bioaktivnim staklima

Senka Meštrović

Analiza mekog tkiva kod ispitanika s različitim obrasce rasta

Slađana Milardović

Istraživanje fizikalnih, kemijskih i optičkih svojstava dentalnih materijala izrađenih suvremenim tehnologijama

Nikola Petričević

Nove terapijske i dijagnostičke metode u implanto-protetici

Ivana Šutej

Prognostički potencijal biomarkera sline

Arjana Tambić Andrašević 

Ispitivanje mikrobioma kože i povezanost s alergijama u bolesnika s periorificijalnim dermatitisom

Domagoj Vražić

Regenerativna kirurška terapija periimplantitisa autogenim dentinskim transplantatom - randomizirano kliničko istraživanje

Lea Vuletić

Varijabilnost koncentracija citokina u slini djece s Downovim sindromom

 

 

 

U 2021. godini financijske potpore istraživanjima dobili su slijedeći voditelji znanstvenoistraživačkih skupina i prijedlozi istraživanja:

Badel Tomislav

Orofacijalna bol: dijagnostičke i terapijske značajke neuropatskih i muskuloskeletalnih bolova

Tambić Andrašević Arjana

Ispitivanje mikrobioma kože kod bolesnika s periorofacijalnim dermatitisom

Brkić Hrvoje

Određivanje spola, dobi i kvalitete kosti I zuba - antropološki i forenzički aspekti

Marović Danijela

Utjecaj kratkotrajne polimerizacije svjetlom vrlo visokog intenziteta na suvremene bulk-fill kompozite

Anić Ivica

Ispitivanje učinkovitosti i trošenja rotacijskih, recipročnih i ekspandirajućih instrumenata u zavijenim korijenskim kanalima

Alajbeg Iva

Koncentracija opiorfina kod eksperimentalne orofacijalne boli u pacijenata s temporomandibularnim poremećajima

Petričević Nikola

Nove terapijske i dijagnostičke metode u implanto-protetici 

Klarić Sever Eva

Istraživanje fizičkih i kemijskih svojstava novih generacija restaurativnih materijala

Baraba Anja

Mehanička svojstva bioaktivnih materijala in u in vivo i in vitro uvjetima

Lugović Mihić Liborija

Obilježja mikrobioma i kvalitete života bolesnika s kroničnom urtikarijom

Knezović Zlatarić Dubravka

Procjena karakteristika svjetline, zasićenosti i nijanse boje prirodnog zuba, gingive i protetskog nadomjestka izmjerenih vizualnim i instrumentalnim metodama

Karlović Dalibor

Salivarni pokazatelji kognitivnog funkcioniranja

Lončar Brzak Božana

Razina salivarnog melatonina i kvaliteta spavanja kod pacijenata sa sindromom pekućih usta

Plančak Darije

Učinak probiotika L. reuteri na halitozu pacijenata s parodontitisom

Kraljević Šimunković Sonja

Dijagnostika i terapija kraniomandibularnih poremećaja

Kranjčić Josip

Istraživanje veze materijala za bazu proteze i materijala za podlaganje

Macan Darko

Metabolom sline u pacijenata s karcinomom usne šupljine - presječno istraživanje

Peroš Kristina

Promjene svojstava sline kao dijagnostičke tekućine u dentalnoj medicini

Glavina Domagoj

Postupvi liječenja traumatskih ozljeda zuba u djece i adolescenata

Vuletić Lea

Varijabilnost koncentracija neutrofila, citokina i IgA u slini djece s Downovim sindromom

Viskić Joško

Istraživanje mogućnosti izrade, te fizikalnih i kemijskih svojstava eksperimentalnih kompozitnih materijala za 3D gradnju u protetici dentalne medicine

Carek Andreja

Estetska analiza intraoralnih i ekstraoralnih fotografija u adolescenata Republike Hrvatske; nastavak istraživanja

Dulčić Nikša

Digitalne tehnologije u unaprjeđenju nastavnog procesa studenata dentalne medicine

 

 

U 2020. godini financijske potpore istraživanjima dobili su slijedeći voditelji znanstvenoistraživačkih skupina i prijedlozi istraživanja:

Ime i prezime voditelja

Naziv istraživanja

Badel Tomislav

Orofacijalna bol: dijagnostičke i terapijske značajke neuropatskih i muskuloskeletalnih bolova

Tambić Andrašević Arjana

Ispitivanje mikrobioma kože kod bolesnika s periorofacijalnim dermatitisom

Brkić Hrvoje

Određivanje spola, dobi i kvalitete kosti I zuba - antropološki i forenzički aspekti

Marović Danijela

Utjecaj kratkotrajne polimerizacije svjetlom vrlo visokog intenziteta na suvremene bulk-fill kompozite

Anić Ivica

Ispitivanje učinkovitosti i trošenja rotacijskih, recipročnih i ekspandirajućih instrumenata u zavijenim korijenskim kanalima

Alajbeg Iva

Koncentracija opiorfina kod eksperimentalne orofacijalne boli u pacijenata s temporomandibularnim poremećajima

Petričević Nikola

Nove terapijske i dijagnostičke metode u implanto-protetici 

Klarić Sever Eva

Istraživanje fizičkih i kemijskih svojstava novih generacija restaurativnih materijala

Baraba Anja

Mehanička svojstva bioaktivnih materijala in u in vivo i in vitro uvjetima

Lugović Mihić Liborija

Obilježja mikrobioma i kvalitete života bolesnika s kroničnom urtikarijom

Knezović Zlatarić  Dubravka

Procjena karakteristika svjetline, zasićenosti i nijanse boje prirodnog zuba, gingive i protetskog nadomjestka izmjerenih vizualnim i instrumentalnim metodama

Karlović Dalibor

Salivarni pokazatelji kognitivnog funkcioniranja

Lončar Brzak Božana

Razina salivarnog melatonina i kvaliteta spavanja kod pacijenata sa sindromom pekućih usta

Plančak Darije

Učinak probiotika L. reuteri na halitozu pacijenata s parodontitisom

Kraljević Šimunković Sonja

Dijagnostika i terapija kraniomandibularnih poremećaja

Kranjčić Josip

Istraživanje veze materijala za bazu proteze i materijala za podlaganje

Macan Darko

Metabolom sline u pacijenata s karcinomom usne šupljine - presječno istraživanje

Peroš Kristina

Promjene svojstava sline kao dijagnostičke tekućine u dentalnoj medicini

Glavina Domagoj

Postupvi liječenja traumatskih ozljeda zuba u djece i adolescenata

Vuletić Lea

Varijabilnost koncentracija neutrofila, citokina i IgA u slini djece s Downovim sindromom

Viskić Joško

Istraživanje mogućnosti izrade, te fizikalnih i kemijskih svojstava eksperimentalnih kompozitnih materijala za 3D gradnju u protetici dentalne medicine

Carek Andreja

Estetska analiza intraoralnih i ekstraoralnih fotografija u adolescenata Republike Hrvatske; nastavak istraživanja

Dulčić Nikša

Digitalne tehnologije u unaprjeđenju nastavnog procesa studenata dentalne medicine

   

Znanstvena  se aktivnost potiče u obliku:

  • poticanja objavljivana znanstvenih radova u časopisima (u međunarodnim indeksnim publikacijama)
  • izrade doktorskih radova
  • studentskih znanstvenih aktivnosti

čija izvrsnost se nagrađuje svake godine dodjelom nagrada na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća.

U području znanstvene djelatnosti djeluju tri radna tijela:

  • Odbor za znanost
  • Odbor za poslijediplomske studije-doktorski studij
  • Povjerenstvo za uvođenje studenata u znanstveni rad

Glavna odgovorna osoba koja potiče, koordinira i usmjerava sve oblike znanstvene djelatnosti je prodekan za znanost.

Nagrada "Andrija Štampar"

Kriteriji za potporu kandidatu Stomatološkog fakulteta.

Prof.dr.sc. Ivana Miletić dobitnica državne nagrade za znanost u 2020. godini.

FDI 2018 - World Dental Congress | Prof. Ivana Miletic

https://mzo.gov.hr/vijesti/dobitnici-drzavne-nagrade-za-znanost-za-2020-godinu/4702 

Prof.dr.sc. Ivana Miletić zaposlena je na Zavodu za dentalnu patologiju kao znanstveni novak 1996. godine. Godine 1998. obranila je magistarski rad, a disertaciju je obranila 2000. godine. Specijalistički ispit  iz endodoncije i dentalne patologije položila je 2004. godine. Godine 2001. izabrana je u zvanje sveučilišnog docenta, a 2005. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Redoviti profesor je postala 2008. godine, a u trajnom zvanju redovitog profesora je od 2013. godine. Područje znanstvene djelatnosti prof.dr.sc. Ivane Miletić obuhvaća endodonciju, restaurativnu dentalnu medicinu i karijesologiju. Vodila je više sveučilišnih potpora i voditelj je projekta: „Istraživanje i razvoj novih mikro i nanostrukturnih materijala u dentalnoj medicini“ financiran od strane HRZZ (BIODENTMED br.1718). U 2020. godini upravni odbor HRZZ-a odobrio joj je financiranje doktoranda pod njezinim mentorstvom. Voditelj je multicentrične kliničke studije čiji su rezultati nakon dvije godine objavljeni u znanstvenom časopisu s visokim čimbenikom odjeka. Objavila je brojne znanstvene i stručne radove, kongresna priopćenja i nastavne tekstova. Od toga, 71 rad u časopisima indeksiranim u WoSCC/ESCI citatnim indeksima, citiranih 735 puta (WoSCC) s H-indeksom 18. Aktivno je sudjelovala na raznim domaćim, europskim i svjetskim kongresima te je održala brojna pozivna predavanja u zemlji i inozemstvu. Članica je brojnih hrvatskih i međunarodnih društava i odbora. Osnivač je Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu – Hrvatskog liječničkog zbora.