Sveučilišne potpore

R.br.

Voditelj

Vrste potpore

Trajanje

SVEUČILIŠNE POTPORE

Kratkoročna financijska potpora istraživanju 1

1.

Prof.dr.sc. Asja Čelebić

Suvremeni stomatološki protetski postupci, materijali i kvaliteta života ovisna o oralnoj rehabilitaciji

 16.10.2013.     30.06.2014.

2.

Prof.dr.sc. Ilija Škrinjarić

Dentalne traume u djece: faktori rizika i postupci liječenja

 16.10.2013.     30.06.2014

3.

Prof.dr.sc. Višnja Škerk

Urinarne mikroRNA (miRNA) kao biomarkeri uspješnosti liječenja uroloških infekcija

 16.10.2013.     30.06.2014

Kratkoročna financijska potpora istraživanju 2

4.

Prof.dr.sc. Martina Majstorović

Evaluacija učinkovitosti primjene inovativnih oralno-higijenskih sredstava u planiranju preventivne zaštite u stomatologiji

 16.10.2013.     30.06.2014

5.

Prof.dr.sc. Kata Rošin-Grget

Mineralni sadržaj sline i seruma u mladih pušača i oralno zdravlje

 16.10.2013.     30.06.2014

6.

Prof.dr.sc. Neven Ljubičić

Sistemska upala i sastav tijela – utjecaj na preživljenje bolesnika

 16.10.2013.     30.06.2014

7.

Prof.dr.sc. Sonja Kraljević Šimunković

Okluzija i kraniomandibularni poremećaji

 16.10.2013.     30.06.2014

8.

Prof.dr.sc. Tomislav Badel

Dijagnostika i terapija neodontogenih bolnih stanja u orofacijalnom području

 16.10.2013.     30.06.2014

9.

Doc.dr.sc. Marin Vodanović

Stomatološki i forenzički aspekti obilježja stomatognatog sustava - SFAOSS

 16.10.2013.     30.06.2014

Potpora Suradnja

10.

Josip Kranjčić, dr.med.dent.

Naziv ustanove - The George Washington University, Washington,

 16.10.2013.     30.06.2014

11.

Doc.dr.sc. Andreja Jelinić Carek

Naziv ustanove  - Dental School of the Faculty of Medicine and Surgery of the University of Parma

 16.10.2013.     30.06.2014

12.

Doc.dr.sc. Kristina Goršeta

Naziv ustanove – Poznan University of Medical Sciences

 16.10.2013.     30.06.2014

Potpora Konferencije

13.

Prof.dr.sc. Zora Zakanj

Naziv ustanove – Open Medical Institute Medical Leadership seminar

 16.10.2013.     30.06.2014

14.

Dr.sc. Ana Andabak Rogulj

Naziv ustanove – World Workshop on Oral medicine, Orlando, Florida, USA

 16.10.2013.     30.06.2014

 

Potpore po područjima do 20.000,00 kn

15.

Prof.dr.sc. Tomislav Badel

Dijagnostika neurogenih i mišićno-koštanih bolnih stanja orofacijalnog područja

 15.08.2014.

 31.12.2014.

16.

Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić

Procjena dentalne dobi – (PDD)

 15.08.2014.

 31.12.2014

17.

Prof.dr.sc. Amir Ćatić

Karakterizacija bioaktivnih metala za primjenu u implantoprotetici

 15.08.2014.

 31.12.2014

18.

Doc.dr.sc. Mrko Jakovac

Estetska analiza tvrdih i mekanih tkiva prednjih zuba u adolescenata Republike Hrvatske 

 15.08.2014.

 31.12.2014

19.

Prof.dr.sc. Sonja Kraljević Šimunković

Dijagnostika i terapija kraniomandibularnih poremećaja

 15.08.2014.

 31.12.2014

20.

Prof.dr.sc. Kata Rošin-Grget

Utjecaj omjera kalcija i fosfata iz sline na unos fluroida u zubnu caklinu

 15.08.2014.

 31.12.2014

21.

Prof.dr.sc. Robert Trotić

Prognostički značaj ugradnje umjetnih pužnica u vrlo male djece

 15.08.2014.

 31.12.2014

Potpore po područjima do 60.000,00 kn

22.

Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg

Izolacija, karakterizacija i diferencijacijski potencijal matičnih stanica oralnih tkiva

 15.08.2014.

 31.12.2014

23.

Prof.dr.sc. Ivica Anić

Učinkovitost laserski inducirane fotodinamske dezinfekcije korijenskog kanala zuba

 15.08.2014.

 31.12.2014

24.

Doc.dr.sc. Darko Božić

Učinak BMP-6 u nosaču krvnog ugruška pune krvi na regeneraciju paradonta

 15.08.2014.

 31.12.2014

25.

Prof.dr.sc. Asja Čelebić

Poboljšanje implanto-protetskih postupaka, materijala i metoda u rehabilitaciji stomognatog sustava uz procjenu uspješnosti kliničkih parametara i stav pacijenta o funkciji, estetici i kvaliteti života ovisnoj o oralnom zdravlju

 15.08.2014.

 31.12.2014

26.

Prof.dr.sc. Domagoj Glavina

Dentalne traume u djece; etiologija, postupci liječenja i prevencija

 15.08.2014.

 31.12.2014

27.

Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek

Pojavnost mikrofraktura korijena zuba tijekom strojne i ručne obrade korijenskog kanala

 15.08.2014.

 31.12.2014

28.

Doc.dr.sc. Dalibor Karlović

Dimenzije simptoma shizofrenije i polimorfizmi gena serotoninskog i dopaminskog sustava

 15.08.2014.

 31.12.2014

29.

Prof.dr.sc. Dubravka Knezović Zlatarić

Estetski i funkcijski stomatološki parametri kao prediktori zadovoljstva pacijenata stomatološkim zahvatima

 15.08.2014.

 31.12.2014

30.

Prof.dr.sc. Darko Macan

Promjene vitaliteta zuba nakon prekida kontinuiteta donje čeljusti

 15.08.2014.

 31.12.2014

31.

Prof.dr.sc. Martina Majstorović

Evaluacija učinkovitosti novih tehnologija i prijedlog oralno-higijenskih i nutricionističkih smjernica u planiranju preventivnog programa u stomatologiji

 15.08.2014.

 31.12.2014

32.

Prof.dr.sc. Ketij Mehulić

Istraživanje novih keramičkih materijala i tehnologija izrade u stomatološkoj protetici

 15.08.2014.

 31.12.2014

33.

Prof.dr.sc. Ivana Miletić

Ispitivanje snage svezivanja bioaktivnih materijala na tvrda zubna tkiva

 15.08.2014.

 31.12.2014

34.

Prof.dr.sc. Marinka Mravak-Stipetić

Povezanost šećerne bolesti, oralnog lihena rubera i inzulinu-sličnih čimbenika rasta 1 i 2 (IGF1 i IGF2)

 15.08.2014.

 31.12.2014

Potpora Konferencije

35.

Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić

International Association of Forensic Sciences, Seoul, koreja

 15.08.2014.

 31.12.2014

36.

Josip Kranjčić, dr.med.dent.

Young Prosthodontics Educators Workshop 2014, Baden-Baden, Njemačka

 15.08.2014.

 31.12.2014

Potpora suradnja

37.

Dr.sc. Ivona Bago Jurič

DU Oral laser Application, University of Nice Sophia Antipolis, Nica, Francuska

 15.08.2014.

 31.12.2014

38.

Doc.dr.sc. Kristina Goršeta

Pozvano predavanje – Minimal intervention dentistry: the challenge for materials – održao Prof.dr.sc. John Nicholson

 

 15.08.2014.

 31.12.2014

Potpora prijavama na međunarodne fondove

39.

Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić

Poboljšanje kvalitete studija na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – učenje kroz terenski rad u zajednici

 15.08.2014.

 31.12.2014

 

 

  PROJEKTI - SVEUČILIŠNA POTPORA NAZIV PROJEKTA TRAJANJE PROJEKATA
1. BADEL TOMISLAV Orofacijalna bol i poremećaj temporomandibularnog zgloba - višegodišnje praćenje 14.6.2016. - 31.12.2016.
2. SAVIĆ-PAVIČIN IVANA Određivanje spola, dobi i kvaliteti kosti na rendgenskim snimkama - antropološki i forenzički aspekti 14.6.2016. - 31.12.2016.
3. ANIĆ IVICA Evaluacija uspješnosti revizije punjenja korijenskog kanala konfokalnim laserskim mikroskopom i mikro kompjuteriziranom tomografijom 14.6.2016. - 31.12.2016.
4. KLARIĆ SEVER EVA Prosudba učinka izbjeljivanja vitalnog zuba na njegova biološka i fizikalna svojstva 14.6.2016. - 31.12.2016.
5. KARLOVIĆ DALIBOR Živčani faktori rasta, kognitivno funkcioniranje i psihoticizam 14.6.2016. - 31.12.2016.
6. ANDABAK ROGULJ ANA Neuroektodermalni diferencijaciski potencijal mezenhimnih matičnih stanica iz usne šupljine 14.6.2016. - 31.12.2016.
7. MILETIĆ IVANA Utjecaj različitih tretmana tvrdih zubnih tkivana snagu svezivanja dentalnih materijala 14.6.2016. - 31.12.2016.
8. MRAVAK-STIPETIĆ MARINKA Trombocitima obogaćena plazma u liječenju oralnih lezija u kroničnoj bolesti presatka protiv primatelja (kronična GVHD) 14.6.2016. - 31.12.2016.
9. PERŠIĆ SANJA  Procjena uspješnosti kliničkih, estetskih i funkcijskih parametara implato-protetske terapije i terapije temporomandibularnih poremećaja 14.6.2016. - 31.12.2016.
10. BRAJDIĆ DAVOR Kvantifikacija salivarnog melatonina kod pacijenta s karcinomom usne šupljine 14.6.2016. - 31.12.2016.
11. ŠLAJ MLADEN Procjena širine trajnih očnjaka i pretkutnjaka novom predicikcijskom analizom kalibriranog igitalnog ortopanotmograma 14.6.2016. - 31.12.2016.
12. KNEZOVIĆ ZLATARIĆ DUBRAVKA Procjena promjene boje prirodnih zubi nakon različitih postupaka izbjeljivanja u ispitanika sa i bez diskromatopsije 14.6.2016. - 31.12.2016.
13. ĆELIĆ ROBERT Usporedba konvencionalnog i medijatnog opterećenja standardnih i kratkih dentalnih implantata fiksnim protetskim radom kod djelomično bezubih pacijenata 14.6.2016. - 31.12.2016.
14. MEHULIĆ KETIJ Istraživanje keramičkih sustava i materijala u dentalnoj protetici 14.6.2016. - 31.12.2016.
15. ĆATIĆ AMIR In-vivo istraživanje oseointegracijskog kapaciteta TiMg bioaktivnog metalnog kompozita 14.6.2016. - 31.12.2016.
16. GLAVINA DOMAGOJ Prevencija i liječenje traumatskih ozljeda zuba u djece i adolescenata 14.6.2016. - 31.12.2016.
17. ŠUTEJ IVANA Mineralni sustav sline i mikrobiološka subgingivnaflora u mladih pušača 14.6.2016. - 31.12.2016.
18. KRALJEVIĆ ŠIMUNKOVIĆ SONJA Dijagnostika i terapija kraniomandibularnih poremećaja 14.6.2016. - 31.12.2016.
19. PANDURIĆ VLATKO Detekcija zaostatnih monomera kod bulk metodom plinske kromatografije sa spektometrijom mase 14.6.2016. - 31.12.2016.
20. CAREK ANDREJA Estetska analiza intraoralnih i ekstraoralnih fotografija u adoloscenata RH 14.6.2016. - 31.12.2016.