Studenti s drugih stomatoloških i srodnih fakulteta mogu prijeći na Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet ako postoji podudarnost nastavnih planova i programa za stjecanje stručnog zvanja doktor dentalne medicine.

Podudarnost nastavnih planova i programa postoji na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju dentalne medicine, medicine, farmaceutsko-biokemijskom i veterinarskom studiju.

 

Odluku o pravu prijelaza donosi dekan u skladu sa Zakonom, Statutom i uvjetima navedenim u Pravilniku o studiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ukupan broj studenata koji mogu prijeći s drugih fakulteta određuje dekan ovisno o popunjenosti kapaciteta i opravdanosti zahtjeva.

 

Opći uvjeti za prijelaz studenata s drugih srodnih fakulteta su:

  • položeni obvezni ispiti na državnoj maturi (hrvatski, matematika, strani jezik) A razine i položen izborni predmet (fizika ili biologija ili kemija),
  • položeni ispiti i zadovoljeni uvjeti za upis u višu nastavnu godinu na visokom učilištu s kojeg student prelazi (matični fakultet),
  • postignut izvrstan uspjeh na matičnom fakultetu,
  • položen test psihomotoričkih sposobnosti, a za kandidate koji nemaju položen test naknadno će se organizirati provjera.

Ako više kandidata od broja utvrđenog odlukom iz članka 40. Pravilnika o studiju Stomatološkog fakulteta, ispunjava uvjete, prednost imaju kandidati koji su postigli bolji uspjeh na studiju na visokom učilištu s kojeg prelaze.

 

Zahtjevu za prijelaz prilaže se:
-indeks,
-potvrda o upisu s prijepisom i prosjekom ocjena,

-potvrde o državnoj maturi A razine i odgovarajućeg izbornog predmeta,
-potvrda matičnog učilišta s kojeg student prelazi da ispunjava uvjete za upis u višu nastavnu

godinu,
-nastavni program matičnog učilišta s kojeg prelazi (curriculum studiorum),
-domovnica, a za strane državljane preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku,
-student koji prelazi s visokog učilišta iz inozemstva, pored originalnih dokumenata, mora

dostaviti i ovjeren prijevod tih dokumenata i ovjereni prijevod nastavnog programa matičnog

učilišta s kojeg prelazi (curriculum studiorum) kao i rješenje o priznavanju razdoblja studija, i
drugi dokumenti koji potvrđuju opravdanost zahtjeva za prijelaz prema članku 42. Pravilnika o

studiju Stomatološkog fakulteta.

Zahtjevi za prijelaz podnose se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet Tajništvo, 10000 Zagreb, Petrinjska 34, osobno ili preporučenom pošiljkom zaključno do 28. rujna 2016. godine.


Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

Popis prijelaznika u akademskoj godini 2016./2017.

koji su ostvarili  pravo prijelaza na temelju izvrsnog uspjeha

 

1.       Antea Cikojević                4,583

2.       Iva Pavičić                           4,500

3.       Luka Šimunović                4,500

4.       Laura Plančak                    4,500

5.       Višnja Šljivac                      4,500

 

Dario Đurasović
Objavljeno: 19. 9. 2016. u 18:24
Uređeno: 6. 10. 2016. u 08:17
Popis obavijesti