Poštovani,
 
pozivaju se istraživačke skupine da predaju dokumentaciju za Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2024. godini Sveučilišta u Zagrebu. U privitku se nalaze obrazac za prijavu, upute za popunjavanje obrasca, kriteriji za evaluaciju i odgovori na često postavljena pitanja. Za potpore se mogu natjecati i prošlogodišnji projekti s aktualnim planom financiranja koji su uspješno proveli projekte i utrošili financijska sredstva prema planu. Projekti i voditelji koji se nisu pridržavali predloženog plana bit će isključeni.
 
U Prijavnom obrascu, tablica B, odjeljak B.2. - PODACI ZA EVALUACIJU SURADNIKA, potrebno je upisati radove istraživačke skupine objavljene od 01.01.2019 u citatnoj bazi Web of Science Core Collection (WoSCC) - Science citation index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI)Ako za časopis koji je uvršten u bazu podataka WoSCC nije određen čimbenik odjeka i on nije razvrstan u određeni kvartil, smatrat će se da je razvrstan u četvrti kvartil (Q4) (npr. Acta Stomatologica Croatica). Uz svaki rad je potrebno navesti Q časopisa (ako ne postoji za godinu u kojoj je rad objavljen, tada navesti Q časopisa iz godine najbliže onoj u kojoj je rad objavljen). Radove skupine u popisu treba grupirati prema Q kategoriji. Radove koji nisu izvorni znanstveni radovi  ne treba navoditi.
Svaki znanstveno-nastavni djelatnik može sudjelovati u samo jednom istraživanju i mora imati otvoren profil na Google Scholaru.
 
Istraživačku skupinu mora činiti najmanje tri istraživača, a najviše 8.

Prijave poslati na: prodznan@sfzg.hr dekanat@sfzg.hr i predati ih u tiskanom obliku potpisano od svih članova istraživačke skupine u Ured dekana do petka 10. svibnja 2024. do 12.00 sati.
 
 
 
Unaprijed hvala
Silvana Jukić Krmek
 
Borna Babić
Objavljeno: 2. 5. 2024. u 12:38
Popis obavijesti