Lista znanstvenih projekata iz znanstvenog područja "stomatologija"

Redni broj Voditelj Naziv projekta  
PROJEKTI MZOS-a
1. Prof.dr.sc. Zrinka Tarle Nanostruktura restaurativnih materijala i interakcije s tvrdim zubnim tkivima  
2. Prof.dr.sc. Mladen Šlaj Nove dijagnostičke metode u ortodonciji i biokompatibilnosti naprava  
3. Prof.dr.sc. Asja Čelebić Utjecaj protetskog rada i drugih faktora na stomatognati sustav i zdravlje  
4. Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić Humano zubalo u forenzičnim i arheološkim istraživanjima  
5. Prof.dr.sc. Silvana Krmek Epidemiološki aspekti endodoncije u Republici hrvatskoj  
6. Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg Nearomatski naftalan – istraživanje sastava i bioloških učinaka na epitelna tkiva  
7. Prof.dr.sc. Ketij Mehulić Istraživanje keramičkih materijala i alergija u stomatološkoj protetici  
8. Prof.dr.sc. Sonja Kraljević-Šimunković Okluzija i kraniomandibularne disfunkcije  
9. Prof.dr.sc. Davor Katanec Cijeljenje koštanog defekta nakon imedijatne implantacije  
10. Prof.dr.sc. Vera Njemirovskij Dentalna patologija divljih sisavaca Mirovina
11. Prof.dr.sc. Livije Kalogjera Istraživanje međuodnosa alergije i infekcije u rinosinuitisu i nosnoj polipozi  
12. Prof.dr.sc. Darije Plančak Sistemni aspekti u etiologiji parodontnih bolesti  
13. Prof.dr.sc. Ivica Anić Eksperimentalna i klinička endodontologija  
14. Prof.dr.sc. Kata Rošin-Grget Povezanost pušenja s orodentalnim zdravljem mladih ljudi  
15. Prof.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić Epidemiologija karijesnih i nekarijesnih lezija u djece Republike Hrvatske  
16. Prof.dr.sc. Denis Vojvodić Istraživanje materijala i kliničkih postupaka u stomatološkoj protetici  
17. Prof.dr.sc. Jadranka Keros Istraživanje koštanog tkiva stomatognatskog sustava Mirovina
18. Prof.dr.sc. Vanja Vučičević-Boras Salivarni markeri oralnih bolesti i njihova primjena  
19. Prof.dr.sc. Dubravka Knezović-Zlatarić Ispitivanje utjecaja stomatoloških radova na govornu funkciju  
20. Prof.dr.sc. Jasenka Živko-Babić Istraživanje terapijske učinkovitosti protetičkih gradivnih materijala Mirovina
21. Prof.dr.sc. Melita Valentić-Peruzović Biodinamika mastikatornog sustava, restorativni postupci, funkcija i estetika Mirovina
22. Prof.dr.sc. Ilija Škrinjarić Dentalne traume u djece: prevencija i liječenje Mirovina
23. Doc.dr.sc. Walter Dukić Prevencija ranog karijesa u djece: evaluacija kliničkih i preventivnih postupaka  
24. Prof.dr.sc. Jagoda Roša Inzulinski signal-inzulinska rezistencija  
25. Prof.dr.sc. Marinka Mravak-Stipetić Molekularni mehanizmi nastanka prekanceroznih i kanceroznih lezija usne šupljine  
26. Prof.dr.sc. Darko Macan Revaskularizacija oralnih struktura nakon prekida kontinuiteta  
27. Prof.dr.sc. Vedran Uglešić Ispitivanje čimbenika kvalitete života bolesnika s intraoralnim karcinomom  
28. Prof.dr.sc. Adnan Ćatović Zubi, materijali i protetski radovi u adolescentnoj i gerontološkoj populaciji  
29. Doc.dr.sc. Predrag Knežević Biomehaničko ispitivanje sila i osteosintetskog materijala na modelu lubanje  
PROJEKT HRZZ-a
30. Prof.dr.sc. Zrinka Tarle Prosudba novih bioaktivnih materijala i postupaka u restaurativnoj dentalnoj meicini  
PROJEKTI GRADA ZAGREBA
31. Prof.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić Prevencija ranog dječjeg karijesa edukacijom patronažnih sestara grada Zagreba  
32. Doc.dr.sc. Jelena Dumančić Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba  

 

R.br.

Voditelj

Vrste potpore

Trajanje

SVEUČILIŠNE POTPORE

Kratkoročna financijska potpora istraživanju 1

1.

Prof.dr.sc. Asja Čelebić

Suvremeni stomatološki protetski postupci, materijali i kvaliteta života ovisna o oralnoj rehabilitaciji

 16.10.2013.     30.06.2014.

2.

Prof.dr.sc. Ilija Škrinjarić

Dentalne traume u djece: faktori rizika i postupci liječenja

 16.10.2013.     30.06.2014

3.

Prof.dr.sc. Višnja Škerk

Urinarne mikroRNA (miRNA) kao biomarkeri uspješnosti liječenja uroloških infekcija

 16.10.2013.     30.06.2014

Kratkoročna financijska potpora istraživanju 2

4.

Prof.dr.sc. Martina Majstorović

Evaluacija učinkovitosti primjene inovativnih oralno-higijenskih sredstava u planiranju preventivne zaštite u stomatologiji

 16.10.2013.     30.06.2014

5.

Prof.dr.sc. Kata Rošin-Grget

Mineralni sadržaj sline i seruma u mladih pušača i oralno zdravlje

 16.10.2013.     30.06.2014

6.

Prof.dr.sc. Neven Ljubičić

Sistemska upala i sastav tijela – utjecaj na preživljenje bolesnika

 16.10.2013.     30.06.2014

7.

Prof.dr.sc. Sonja Kraljević Šimunković

Okluzija i kraniomandibularni poremećaji

 16.10.2013.     30.06.2014

8.

Prof.dr.sc. Tomislav Badel

Dijagnostika i terapija neodontogenih bolnih stanja u orofacijalnom području

 16.10.2013.     30.06.2014

9.

Doc.dr.sc. Marin Vodanović

Stomatološki i forenzički aspekti obilježja stomatognatog sustava - SFAOSS

 16.10.2013.     30.06.2014

Potpora Suradnja

10.

Josip Kranjčić, dr.med.dent.

Naziv ustanove - The George Washington University, Washington,

 16.10.2013.     30.06.2014

11.

Doc.dr.sc. Andreja Jelinić Carek

Naziv ustanove  - Dental School of the Faculty of Medicine and Surgery of the University of Parma

 16.10.2013.     30.06.2014

12.

Doc.dr.sc. Kristina Goršeta

Naziv ustanove – Poznan University of Medical Sciences

 16.10.2013.     30.06.2014

Potpora Konferencije

13.

Prof.dr.sc. Zora Zakanj

Naziv ustanove – Open Medical Institute Medical Leadership seminar

 16.10.2013.     30.06.2014

14.

Dr.sc. Ana Andabak Rogulj

Naziv ustanove – World Workshop on Oral medicine, Orlando, Florida, USA

 16.10.2013.     30.06.2014

 

Potpore po područjima do 20.000,00 kn

15.

Prof.dr.sc. Tomislav Badel

Dijagnostika neurogenih i mišićno-koštanih bolnih stanja orofacijalnog područja

 15.08.2014.

 31.12.2014.

16.

Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić

Procjena dentalne dobi – (PDD)

 15.08.2014.

 31.12.2014

17.

Prof.dr.sc. Amir Ćatić

Karakterizacija bioaktivnih metala za primjenu u implantoprotetici

 15.08.2014.

 31.12.2014

18.

Doc.dr.sc. Mrko Jakovac

Estetska analiza tvrdih i mekanih tkiva prednjih zuba u adolescenata Republike Hrvatske 

 15.08.2014.

 31.12.2014

19.

Prof.dr.sc. Sonja Kraljević Šimunković

Dijagnostika i terapija kraniomandibularnih poremećaja

 15.08.2014.

 31.12.2014

20.

Prof.dr.sc. Kata Rošin-Grget

Utjecaj omjera kalcija i fosfata iz sline na unos fluroida u zubnu caklinu

 15.08.2014.

 31.12.2014

21.

Prof.dr.sc. Robert Trotić

Prognostički značaj ugradnje umjetnih pužnica u vrlo male djece

 15.08.2014.

 31.12.2014

Potpore po područjima do 60.000,00 kn

22.

Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg

Izolacija, karakterizacija i diferencijacijski potencijal matičnih stanica oralnih tkiva

 15.08.2014.

 31.12.2014

23.

Prof.dr.sc. Ivica Anić

Učinkovitost laserski inducirane fotodinamske dezinfekcije korijenskog kanala zuba

 15.08.2014.

 31.12.2014

24.

Doc.dr.sc. Darko Božić

Učinak BMP-6 u nosaču krvnog ugruška pune krvi na regeneraciju paradonta

 15.08.2014.

 31.12.2014

25.

Prof.dr.sc. Asja Čelebić

Poboljšanje implanto-protetskih postupaka, materijala i metoda u rehabilitaciji stomognatog sustava uz procjenu uspješnosti kliničkih parametara i stav pacijenta o funkciji, estetici i kvaliteti života ovisnoj o oralnom zdravlju

 15.08.2014.

 31.12.2014

26.

Prof.dr.sc. Domagoj Glavina

Dentalne traume u djece; etiologija, postupci liječenja i prevencija

 15.08.2014.

 31.12.2014

27.

Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek

Pojavnost mikrofraktura korijena zuba tijekom strojne i ručne obrade korijenskog kanala

 15.08.2014.

 31.12.2014

28.

Doc.dr.sc. Dalibor Karlović

Dimenzije simptoma shizofrenije i polimorfizmi gena serotoninskog i dopaminskog sustava

 15.08.2014.

 31.12.2014

29.

Prof.dr.sc. Dubravka Knezović Zlatarić

Estetski i funkcijski stomatološki parametri kao prediktori zadovoljstva pacijenata stomatološkim zahvatima

 15.08.2014.

 31.12.2014

30.

Prof.dr.sc. Darko Macan

Promjene vitaliteta zuba nakon prekida kontinuiteta donje čeljusti

 15.08.2014.

 31.12.2014

31.

Prof.dr.sc. Martina Majstorović

Evaluacija učinkovitosti novih tehnologija i prijedlog oralno-higijenskih i nutricionističkih smjernica u planiranju preventivnog programa u stomatologiji

 15.08.2014.

 31.12.2014

32.

Prof.dr.sc. Ketij Mehulić

Istraživanje novih keramičkih materijala i tehnologija izrade u stomatološkoj protetici

 15.08.2014.

 31.12.2014

33.

Prof.dr.sc. Ivana Miletić

Ispitivanje snage svezivanja bioaktivnih materijala na tvrda zubna tkiva

 15.08.2014.

 31.12.2014

34.

Prof.dr.sc. Marinka Mravak-Stipetić

Povezanost šećerne bolesti, oralnog lihena rubera i inzulinu-sličnih čimbenika rasta 1 i 2 (IGF1 i IGF2)

 15.08.2014.

 31.12.2014

Potpora Konferencije

35.

Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić

International Association of Forensic Sciences, Seoul, koreja

 15.08.2014.

 31.12.2014

36.

Josip Kranjčić, dr.med.dent.

Young Prosthodontics Educators Workshop 2014, Baden-Baden, Njemačka

 15.08.2014.

 31.12.2014

Potpora suradnja

37.

Dr.sc. Ivona Bago Jurič

DU Oral laser Application, University of Nice Sophia Antipolis, Nica, Francuska

 15.08.2014.

 31.12.2014

38.

Doc.dr.sc. Kristina Goršeta

Pozvano predavanje – Minimal intervention dentistry: the challenge for materials – održao Prof.dr.sc. John Nicholson

 

 15.08.2014.

 31.12.2014

Potpora prijavama na međunarodne fondove

39.

Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić

Poboljšanje kvalitete studija na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – učenje kroz terenski rad u zajednici

 15.08.2014.

 31.12.2014

 

 

  PROJEKTI - SVEUČILIŠNA POTPORA NAZIV PROJEKTA TRAJANJE PROJEKATA
1. BADEL TOMISLAV Orofacijalna bol i poremećaj temporomandibularnog zgloba - višegodišnje praćenje 14.6.2016. - 31.12.2016.
2. SAVIĆ-PAVIČIN IVANA Određivanje spola, dobi i kvaliteti kosti na rendgenskim snimkama - antropološki i forenzički aspekti 14.6.2016. - 31.12.2016.
3. ANIĆ IVICA Evaluacija uspješnosti revizije punjenja korijenskog kanala konfokalnim laserskim mikroskopom i mikro kompjuteriziranom tomografijom 14.6.2016. - 31.12.2016.
4. KLARIĆ SEVER EVA Prosudba učinka izbjeljivanja vitalnog zuba na njegova biološka i fizikalna svojstva 14.6.2016. - 31.12.2016.
5. KARLOVIĆ DALIBOR Živčani faktori rasta, kognitivno funkcioniranje i psihoticizam 14.6.2016. - 31.12.2016.
6. ANDABAK ROGULJ ANA Neuroektodermalni diferencijaciski potencijal mezenhimnih matičnih stanica iz usne šupljine 14.6.2016. - 31.12.2016.
7. MILETIĆ IVANA Utjecaj različitih tretmana tvrdih zubnih tkivana snagu svezivanja dentalnih materijala 14.6.2016. - 31.12.2016.
8. MRAVAK-STIPETIĆ MARINKA Trombocitima obogaćena plazma u liječenju oralnih lezija u kroničnoj bolesti presatka protiv primatelja (kronična GVHD) 14.6.2016. - 31.12.2016.
9. PERŠIĆ SANJA  Procjena uspješnosti kliničkih, estetskih i funkcijskih parametara implato-protetske terapije i terapije temporomandibularnih poremećaja 14.6.2016. - 31.12.2016.
10. BRAJDIĆ DAVOR Kvantifikacija salivarnog melatonina kod pacijenta s karcinomom usne šupljine 14.6.2016. - 31.12.2016.
11. ŠLAJ MLADEN Procjena širine trajnih očnjaka i pretkutnjaka novom predicikcijskom analizom kalibriranog igitalnog ortopanotmograma 14.6.2016. - 31.12.2016.
12. KNEZOVIĆ ZLATARIĆ DUBRAVKA Procjena promjene boje prirodnih zubi nakon različitih postupaka izbjeljivanja u ispitanika sa i bez diskromatopsije 14.6.2016. - 31.12.2016.
13. ĆELIĆ ROBERT Usporedba konvencionalnog i medijatnog opterećenja standardnih i kratkih dentalnih implantata fiksnim protetskim radom kod djelomično bezubih pacijenata 14.6.2016. - 31.12.2016.
14. MEHULIĆ KETIJ Istraživanje keramičkih sustava i materijala u dentalnoj protetici 14.6.2016. - 31.12.2016.
15. ĆATIĆ AMIR In-vivo istraživanje oseointegracijskog kapaciteta TiMg bioaktivnog metalnog kompozita 14.6.2016. - 31.12.2016.
16. GLAVINA DOMAGOJ Prevencija i liječenje traumatskih ozljeda zuba u djece i adolescenata 14.6.2016. - 31.12.2016.
17. ŠUTEJ IVANA Mineralni sustav sline i mikrobiološka subgingivnaflora u mladih pušača 14.6.2016. - 31.12.2016.
18. KRALJEVIĆ ŠIMUNKOVIĆ SONJA Dijagnostika i terapija kraniomandibularnih poremećaja 14.6.2016. - 31.12.2016.
19. PANDURIĆ VLATKO Detekcija zaostatnih monomera kod bulk metodom plinske kromatografije sa spektometrijom mase 14.6.2016. - 31.12.2016.
20. CAREK ANDREJA Estetska analiza intraoralnih i ekstraoralnih fotografija u adoloscenata RH 14.6.2016. - 31.12.2016.
       
       
  PROJEKTI - HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST NAZIV PROJEKTA TRAJANJE PROJEKATA
1. ALAJBEG IVA IP-2014-9-3070 Uloga oksidativnog stresa i opiorfina u temporomandibularnim poremećajima_ ROStrO-TMD      01.10.2015. - 30.09.2019.
2. VUČIČEVIĆ BORAS VANJA IP-2014-09-6985 Uloga androgenih i estrogenih receptora u aktivaciji strome oralnog karcinoma i njihov utjecaj na preživljavanje bolesnika 01.10.2015. - 30.09.2019.
3. ČELEBIĆ  ASJA  IP-2014-09-1218 Definiranje mogućnosti uporabe mini dentalnih implantata (MDI) i njihovi rezultati u in vitro i u kliničkim prospektivnim istraživanjima 17.11.2015. - 16.11.2019.
4. MACAN DARKO IP-09-2014-9376 Izolacija, kvanitikacija i kinetika salivarnih Ap4A, SCCA i TROP2 kod pacijenata s oralnim karcinomom i potencijalno malignim poremećajima 01.05.2016. - 30.04.2020.
5. PEROŠ  KRISTINA Hrvatsko farmakološko nazivlje 01.09.2016. - 31.08.2017.