Tijek studija

Tema doktorskog rada se prijavljuje tijekom 3. semestra doktorskog studija.

POČETAK STUDIJA:

 1. Suglasnost studijskog savjetnika, odnosno, predloženog mentora

PRIJAVA TEME:

 1. Obrazac DR.SC. 01 - prijava putem OBADA (primjerak obrasca)
 2. Prijava Etičkom odboru
 3. Javna obrana Upute za izradu prezentacije teme
 4. DR.SC.02. - Ocjena teme doktorskog rada (popunjava Povjerenstvo)
 5. Odluka Fakultetskog vijeća
 6. DR.SC.03 - Odluka o odobravanju teme (popunjava Služba za poslijediplomske studije)
 7. Odluka Senata Sveučilišta

GODIŠNJA IZVIJEŠĆA DOKTORANDA I MENTORA:

 1. Obrazac DR.SC. 04 - Godišnji doktorandov izvještaj (putem OBAD-a)
 2. Obrazac DR.SC. 05 - Godišnji mentorov izvještaj (popunjava mentor)

PREDAJA ZAVRŠENOG RADA NA OCJENU:

 1. Obrazac DR.SC. 08 - Upute za oblikovanje doktorskog rada
 2. Jedan neuvezani primjerak završenog rada
 3. Izjava mentora da je rad izrađen u skladu s Naputcima
 4. Izjava lektora hrvatskog jezika
 5. Izjava lektora engleskog jezika

 OCJENA DOKTORSKOG RADA:

 1. Obrazac DR.SC. 10 - Izvještaj o ocjeni doktorskog rada (popunjava Povjerenstvo)