O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 29. listopada 2020. godine

 

Donika Ilijazi Shahiqi, dr.med.dent.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Psihosocial impact of malocclusion among Kosovar adolescents“

(„Psihosocijalni utjecaj malokluzije u adolescenata na Kosovu“)

 

Obrana će se održati

 

25.  studenog 2020. godine u 12:05 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 3/I.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Senka Meštrović, predsjednica

2. Prof.dr.sc. Marina Lapter Varga, član

3. Doc.dr.sc. Barbara Mady Maričić, član

4. Izv.prof.dr.sc. Martina Šlaj, član

5. Izv.prof.dr.sc. Nikša Dulčić, član

6. Prof.dr.sc. Iva Alajbeg, zamjena

 

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 17. 11. 2020. u 13:51
Popis obavijesti