O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

                       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 18. lipnja 2020. godine

 

Tomislav Katanec, dr.med.dent.

 

                                            branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Pojavnost dentinskih mikrofraktura kod različitih tehnika instrumentacije korijenskih kanala“

 

                                                        Obrana će se održati

 

30. lipnja 2020. godine u 12:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                                   U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Nada Galić, predsjednica

2. Prof.dr.sc. Goranka Prpić Mehičić, član

3. Izv.prof.dr.sc. Mato Sušić, član

4. Prof.dr.sc. Mirza Žižak, član

5. Prof.dr.sc. Zoran Karlović, član

6. Doc.dr.sc. Eva Klarić Sever, zamjena

 

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 24. 6. 2020. u 09:31
Popis obavijesti