O B A V I J E S T                                                    
O OBRANI
POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA 
IZ DENTALNE MEDICINE

Obavještavamo da će se
dana 16. ožujka 2018. godine u 10:00 sati, 
u Predavaonici, Gundulićeva 5
održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne medicine.

ANA VLASAC BATURINA, dr.med.dent.
branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 „Izrada i primjena usnog stilusa kod pacijenata s kvadriplegijom“
                                                          
Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu
⦁    Izv.prof.dr.sc. Nikša Dulčić, predsjednik
⦁    Doc.dr.sc. Davor Illeš, član
⦁    Doc.dr.sc. Sanja Peršić Kiršić, član
⦁    Izv.prof.dr.sc. Tomislav Badel, zamjena.

Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada imenovano je na XXXI. sjednici Fakultetskog vijeća Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 22. veljače 2018. godine.

Kristina Sahula
Objavljeno: 9. 3. 2018. u 10:15
Popis obavijesti