Mentor nastavnik Stomatološkog fakulteta

Poštovani studenti,

 

Za vrijeme trajanja stručne prakse, Vaš rad će pratiti dva mentora:

 

o    Fakultetski mentor, nastavnik Stomatološkog fakulteta,

o    Izvanfakultetski mentor, doktor dentalne medicine iz ordinacije gdje obavljate stručnu praksu.

 

 

Fakultetski mentor je kontakt osoba kojoj se javljate u slučaju pojave problema tijekom trajanja stručne prakse..

 

Vaše obveze prema fakultetskom mentoru navedene su u Priručniku za studentsku stručnu praksu

 

Po završetku stručne prakse, fakultetski mentor upisuje studentu stručnu praksu u indeks uz predočenje uredno popunjenog Priručnika za studentsku stručnu praksu te uz ispunjenu i potpisanu Završnu potvrdu izvanfakultetskog mentora o obavljenoj stručnoj praksi koja je sastavni dio priručnika. 

Izvanfakultetski mentor u slučaju bolesti ili odlaska na godišnji odmor za vrijeme trajanja praktičnog rada mora putem e-maila o tome obavijestiti fakultetskog mentora.


Repozitorij