Korisnički podaci i lozinke za pojedine online usluge

Glavna stranica Stomatološkog fakulteta - www.sfzg.unizg.hr
Potrebni korisnički podaci: AAI identitet ( korisničko ime i lozinka )
Usluge: Fakultetsko vijeće, interni obrasci

E-učenje - elearning.sfzg.hr
Potrebni korisnički podaci: AAI identitet ( korisničko ime i lozinka )
Usluge: pristup predmetima na portalu za e-učenje

Administracijski servis - admin.sfzg.hr
Potrebni korisnički podaci: AAI identitet ( korisničko ime i lozinka )
Usluge: Prijava predmeta za poslijediplomu, izviješća o održanoj nastavi

Hrvatska znanstvena bibliografija - bib.irb.hr
Potrebni korisnički podaci: AAI identitet ( korisničko ime i lozinka )

Nastavnički portal - www.isvu.hr/nastavnici
Potrebni korisnički podaci: AAI identitet ( korisničko ime i lozinka )
Usluge: Unos nastavnog plana predavanja, seminara i vježbi za integrirani preddiplomski i diplomski studij, unos ocjena za integrirani preddiplomski i diplomski studij, pregled podataka o studentima i predmetu za integrirani preddiplomski i diplomski studij

E-mail - mail.sfzg.hr
Potrebni korisnički podaci: E-mail podaci ( korisničko ime i lozinka )

AAI korisničke podatke dodjeljuje Stomatološki fakultet (kontakt adresa: aai@sfzg.hr). E-Mail korisničke podatke dodjeljuje Stomatološki fakultet (kontakt adresa: mailadmin@sfzg.hr).

Promjenu AAI podataka i lozinke možete napraviti preko linka http://aosi.sfzg.hr/ldap/user/.