Predmet
<a href="/predmet/174289">[174289] Anatomija</a>
<a href="/predmet/174289">[174289] Anatomija</a>
<a href="/predmet/174481">[174481] Anatomy</a>
<a href="/predmet/174481">[174481] Anatomy</a>
<a href="/predmet/176034">[176034] Anesteziologija i reanimatologija</a>
<a href="/predmet/171556">[171556] Antenatalna zaštita i uloga stomatologa u timu</a>
<a href="/predmet/173154">[173154] Basics in use of computers</a>
<a href="/predmet/173115">[173115] Biochemistry</a>
<a href="/predmet/71276">[71276] Biokemija</a>
<a href="/predmet/170326">[170326] Biološka i tehnološka trajnost fiksnoprotetskih radova</a>
<a href="/predmet/170325">[170325] Biomehanika u implantoprotetici</a>
<a href="/predmet/170304">[170304] Biomehanika u ortodonciji</a>
<a href="/predmet/71277">[71277] Bol</a>
<a href="/predmet/199593">[199593] Bolesti površine oka i zahvaćenost oralne sluznice</a>
<a href="/predmet/170309">[170309] Bruksizam</a>
<a href="/predmet/169533">[169533] Caklinsko-dentinski adhezijski sustavi</a>
<a href="/predmet/184091">[184091] Cariology</a>
<a href="/predmet/173123">[173123] Cell biology with genetics</a>
<a href="/predmet/173123">[173123] Cell biology with genetics</a>
<a href="/predmet/99997">[99997] Cervikofacijalna patologija</a>
<a href="/predmet/173114">[173114] Chemistry</a>
<a href="/predmet/171570">[171570] Cijeljenje kostoloma u konzervativnom i operacijskom postupku</a>
<a href="/predmet/179260">[179260] Croatian language I</a>
<a href="/predmet/179260">[179260] Croatian language I</a>
<a href="/predmet/195678">[195678] Dental materials</a>
<a href="/predmet/71279">[71279] Dentalna fotografija</a>
<a href="/predmet/71280">[71280] Dentalna implantologija</a>
<a href="/predmet/167448">[167448] Dentalna implantoprotetika1</a>
<a href="/predmet/167457">[167457] Dentalna implantoprotetika 2</a>
<a href="/predmet/169460">[169460] Dentalna indentifikacija</a>
<a href="/predmet/71281">[71281] Dentalna medicina starije životne dobi</a>
<a href="/predmet/71282">[71282] Dentalna radiologija</a>
<a href="/predmet/169643">[169643] Dentalne traume u djece - prevencija i liječenje</a>
<a href="/predmet/175963">[175963] Dentalni materijali</a>
<a href="/predmet/195516">[195516] Dental radiology</a>
<a href="/predmet/176081">[176081] Dermatovenerologija</a>
<a href="/predmet/171553">[171553] Dermatovenerološka problematika u stomatologiji</a>
<a href="/predmet/169672">[169672] Dijagnostički postupci u oralnije medicini</a>
<a href="/predmet/71911">[71911] Diplomski rad</a>
<a href="/predmet/145621">[145621] Dječja i preventivna dentalna medicina I</a>
<a href="/predmet/145621">[145621] Dječja i preventivna dentalna medicina I</a>
<a href="/predmet/145864">[145864] Dječja i preventivna dentalna medicina II</a>
<a href="/predmet/145864">[145864] Dječja i preventivna dentalna medicina II</a>
<a href="/predmet/71287">[71287] Endodoncija I</a>
<a href="/predmet/71287">[71287] Endodoncija I</a>
<a href="/predmet/176220">[176220] Endodoncija II</a>
<a href="/predmet/169528">[169528] Endodoncija rizične populacije</a>
<a href="/predmet/169467">[169467] Endodontska terapija pulpnih i periradikularnih bolesti instrumentacija i punjenje korijenskog kanala</a>
<a href="/predmet/174381">[174381] Engleski jezik I</a>
<a href="/predmet/175898">[175898] Engleski jezik II</a>
<a href="/predmet/174506">[174506] English/Croatian</a>
<a href="/predmet/184108">[184108] English/Croatian II</a>
<a href="/predmet/171388">[171388] Estetski principi protetske terapije na zubima i implantatima</a>
<a href="/predmet/174496">[174496] Ethics</a>
<a href="/predmet/174319">[174319] Etika</a>
<a href="/predmet/176222">[176222] Etika u dentalnoj medicini</a>
<a href="/predmet/169404">[169404] Etika u stomatološkoj profesiji i biomedicinskim istraživanjima</a>
<a href="/predmet/169652">[169652] Etiologija i epidemiologija karcinoma usne šupljine</a>
<a href="/predmet/175933">[175933] Farmakologija</a>
<a href="/predmet/175933">[175933] Farmakologija</a>
<a href="/predmet/176079">[176079] Fiksna protetika I</a>
<a href="/predmet/176079">[176079] Fiksna protetika I</a>
<a href="/predmet/71293">[71293] Fiksna protetika II</a>
<a href="/predmet/71293">[71293] Fiksna protetika II</a>
<a href="/predmet/174503">[174503] First aid</a>
<a href="/predmet/71294">[71294] Fizika</a>
<a href="/predmet/175890">[175890] Fiziologija</a>
<a href="/predmet/175890">[175890] Fiziologija</a>
<a href="/predmet/171554">[171554] Fluoridi u prevenciji karijesa</a>
<a href="/predmet/176122">[176122] Forenzička dentalna medicina</a>
<a href="/predmet/168309">[168309] Forenzička stomatologija</a>
<a href="/predmet/169838">[169838] Funkciski aspekti ortodontske terapije</a>
<a href="/predmet/184105">[184105] General and social dental medicine</a>
<a href="/predmet/184096">[184096] General radiology</a>
<a href="/predmet/171422">[171422] Gerontostomatologija</a>
<a href="/predmet/71298">[71298] Ginekologija i porodništvo</a>
<a href="/predmet/174301">[174301] Histologija s embriologijom</a>
<a href="/predmet/174301">[174301] Histologija s embriologijom</a>
<a href="/predmet/174492">[174492] Histology with embryology</a>
<a href="/predmet/174492">[174492] Histology with embryology</a>
<a href="/predmet/184106">[184106] History of dental medicine</a>
<a href="/predmet/169667">[169667] Hiv i stomatološki tim</a>
<a href="/predmet/184098">[184098] Immunology</a>
<a href="/predmet/167466">[167466] Implantoprotetika u osoba starije životne dobi</a>
<a href="/predmet/71300">[71300] Imunologija</a>
<a href="/predmet/171558">[171558] Imunološka dijagnoza i imunoterapija solidnih tumora</a>
<a href="/predmet/169524">[169524] Imunološki pristup pulpno-periapeksnim bolestima</a>
<a href="/predmet/195679">[195679] Infectology</a>
<a href="/predmet/121483">[121483] Infektologija</a>
<a href="/predmet/171559">[171559] Interdisciplinarni pristup liječenju orofacijalnih rascjepa</a>
<a href="/predmet/195381">[195381] Internal medicine</a>
<a href="/predmet/195381">[195381] Internal medicine</a>
<a href="/predmet/175983">[175983] Interna medicina</a>
<a href="/predmet/175983">[175983] Interna medicina</a>
<a href="/predmet/173157">[173157] Introduction to dental medicine</a>
<a href="/predmet/199595">[199595] Izrada zubne paste</a>
<a href="/predmet/179403">[179403] Izvannastavne aktivnosti</a>
<a href="/predmet/179404">[179404] Izvannastavne aktivnosti I</a>
<a href="/predmet/174811">[174811] Izvannastavne aktivnosti II</a>
<a href="/predmet/181589">[181589] Izvori informacija u stomatologiji</a>
<a href="/predmet/169406">[169406] Izvori informacija u stomatologiji</a>
<a href="/predmet/171557">[171557] Kardiovaskularni bolesnik</a>
<a href="/predmet/175790">[175790] Karijesologija</a>
<a href="/predmet/71304">[71304] Kemija</a>
<a href="/predmet/171413">[171413] Keramički sustavi</a>
<a href="/predmet/176048">[176048] Kirurgija</a>
<a href="/predmet/176048">[176048] Kirurgija</a>
<a href="/predmet/169662">[169662] Kirurška protetika</a>
<a href="/predmet/169661">[169661] Kirurški postupci u dentalnoj implantologiji</a>
<a href="/predmet/86997">[86997] Klinička farmakologija</a>
<a href="/predmet/199599">[199599] Klinička hospitalna stomatologija / stomatologija posebne skrbi</a>
<a href="/predmet/71306">[71306] Klinička parodontologija</a>
<a href="/predmet/71306">[71306] Klinička parodontologija</a>
<a href="/predmet/171398">[171398] Kombinirani fiksno-mobilni radovi</a>
<a href="/predmet/71307">[71307] Komparativna odontologija</a>
<a href="/predmet/169649">[169649] Kompjuterizirana denzitometrija i cijeljenje odontogenih koštanih defekata</a>
<a href="/predmet/169534">[169534] Kompozitni materijali</a>
<a href="/predmet/169646">[169646] Kontrola boli primjenom novih tehnologija u dječjoj dentalnoj medicini</a>
<a href="/predmet/169461">[169461] Kraniofacijalna Identifikacija</a>
<a href="/predmet/171325">[171325] Kvalitativna i kvantitativna analiza koštanog i mekih tkiva stomatognatog sustava</a>
<a href="/predmet/169468">[169468] Laseri u restaurativnoj stomatologiji i endodonciji</a>
<a href="/predmet/176221">[176221] Maksilofacijalna kirurgija</a>
<a href="/predmet/169409">[169409] Management u stomatologiji</a>
<a href="/predmet/169840">[169840] Materijali u ortodonciji</a>
<a href="/predmet/169525">[169525] Materijali za punjenje korijenskih kanala i postendodontska opskrba zuba</a>
<a href="/predmet/181590">[181590] Medicinska informatika</a>
<a href="/predmet/169407">[169407] Medicinska informatika</a>
<a href="/predmet/169405">[169405] Medicinska statistika</a>
<a href="/predmet/167465">[167465] Medicinske hitnosti u stomatološkoj ordinaciji</a>
<a href="/predmet/199590">[199590] Medicinski hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine</a>
<a href="/predmet/184099">[184099] Microbiology with parasitology</a>
<a href="/predmet/71309">[71309] Mikrobiologija s parazitologijom</a>
<a href="/predmet/169532">[169532] Mikrobiologija u endodonciji</a>
<a href="/predmet/137217">[137217] Mikroskop u dentalnoj medicini</a>
<a href="/predmet/171567">[171567] Minimalno invazivna kirurgija</a>
<a href="/predmet/100001">[100001] Minimalno invazivna kirurgija</a>
<a href="/predmet/169518">[169518] Minimalno invazivna terapija tvrdih zubnih tkiva</a>
<a href="/predmet/176080">[176080] Mobilna protetika I</a>
<a href="/predmet/176080">[176080] Mobilna protetika I</a>
<a href="/predmet/71312">[71312] Mobilna protetika II</a>
<a href="/predmet/71312">[71312] Mobilna protetika II</a>
<a href="/predmet/169669">[169669] Modifikacije stomatološke skrbi u oralnomedicinskih bolesnika</a>
<a href="/predmet/169527">[169527] Mogućnosti estetskog zbrinjavanja u restaurativnoj stomatologiji</a>
<a href="/predmet/171421">[171421] Mogućnosti primjene vlaknima ojačanih polimera u stomatološkoj protetici</a>
<a href="/predmet/71313">[71313] Morfologija zubi s dentalnom antropologijom</a>
<a href="/predmet/71313">[71313] Morfologija zubi s dentalnom antropologijom</a>
<a href="/predmet/169517">[169517] Morfološke i histološke osobitosti endodontskog prostora trajnih zubi</a>
<a href="/predmet/169529">[169529] Morfološke nepravilnosti trajnih zubi</a>
<a href="/predmet/170316">[170316] Načini liječenja temporomandibularnih poremećaja</a>
<a href="/predmet/171427">[171427] Najčešće dermatološke bolesti s manifestacijama u usnoj šupljini</a>
<a href="/predmet/167455">[167455] Napredne oralnokirurške tehnike u dentalnoj implantologiji</a>
<a href="/predmet/169523">[169523] Nekarijesna oštećenja tvrdih zubnih tkiva</a>
<a href="/predmet/171399">[171399] Nemetali u fiksnoj protetici</a>
<a href="/predmet/175928">[175928] Neurologija</a>
<a href="/predmet/195368">[195368] Neurology</a>
<a href="/predmet/171564">[171564] Neurološki problemi u stomatologiji</a>
<a href="/predmet/171555">[171555] Neželjena djelovanja i interakcije lijekova</a>
<a href="/predmet/181587">[181587] Oblikovanje znanstvenog dijela</a>
<a href="/predmet/184092">[184092] Occlusion</a>
<a href="/predmet/195688">[195688] Occupational diseases in dentistry</a>
<a href="/predmet/175995">[175995] Oftalmologija</a>
<a href="/predmet/71319">[71319] Okluzija</a>
<a href="/predmet/176083">[176083] Okluzija i funkcija</a>
<a href="/predmet/170312">[170312] Okluzijske udlage - indikacije, primjena i izrada</a>
<a href="/predmet/176038">[176038] Onkologija i radioterapija</a>
<a href="/predmet/175897">[175897] Opća i socijalna dentalna medicina</a>
<a href="/predmet/176590">[176590] Opća radiologija</a>
<a href="/predmet/71323">[71323] Opća radiologija</a>
<a href="/predmet/195684">[195684] Ophthalmology</a>
<a href="/predmet/169408">[169408] Oralna epidemiologija</a>
<a href="/predmet/71324">[71324] Oralna higijena</a>
<a href="/predmet/176103">[176103] Oralna kirurgija I</a>
<a href="/predmet/176103">[176103] Oralna kirurgija I</a>
<a href="/predmet/176219">[176219] Oralna kirurgija II</a>
<a href="/predmet/176219">[176219] Oralna kirurgija II</a>
<a href="/predmet/147971">[147971] Oralna medicina I</a>
<a href="/predmet/176217">[176217] Oralna medicina II</a>
<a href="/predmet/176217">[176217] Oralna medicina II</a>
<a href="/predmet/171400">[171400] Oralna rehabilitacija u protetici</a>
<a href="/predmet/167446">[167446] Oralnokirurške osnove u dentalnoj implantologiji</a>
<a href="/predmet/169647">[169647] Oralnokirurški aspekti orofacijalne boli</a>
<a href="/predmet/71328">[71328] Orofacijalna genetika</a>
<a href="/predmet/176218">[176218] Ortodoncija</a>
<a href="/predmet/176218">[176218] Ortodoncija</a>
<a href="/predmet/171560">[171560] Ortodontsko kirurško liječenje skeletnih deformiteta kostiju lica</a>
<a href="/predmet/171568">[171568] Ortostatski poremećaji u stomatologiji</a>
<a href="/predmet/71330">[71330] Osnove estetike u dentalnoj medicini</a>
<a href="/predmet/171750">[171750] Otoneurološki pristup audiovestibularnim poremećajima</a>
<a href="/predmet/176923">[176923] Otorinolaringologija</a>
<a href="/predmet/170305">[170305] Paradontološki aspekti okluzije</a>
<a href="/predmet/167460">[167460] Parodontologija 1</a>
<a href="/predmet/167458">[167458] Parodontologija 2</a>
<a href="/predmet/184097">[184097] Pathology</a>
<a href="/predmet/184097">[184097] Pathology</a>
<a href="/predmet/195683">[195683] Pathophysiology</a>
<a href="/predmet/195683">[195683] Pathophysiology</a>
<a href="/predmet/71333">[71333] Patofiziologija</a>
<a href="/predmet/71333">[71333] Patofiziologija</a>
<a href="/predmet/71334">[71334] Patologija</a>
<a href="/predmet/71334">[71334] Patologija</a>
<a href="/predmet/170328">[170328] Patologija potpune bezubosti</a>
<a href="/predmet/176036">[176036] Pedijatrija</a>
<a href="/predmet/199600">[199600] Periimplantne bolesti</a>
<a href="/predmet/195371">[195371] Pharmacology</a>
<a href="/predmet/195371">[195371] Pharmacology</a>
<a href="/predmet/174499">[174499] Physical education I</a>
<a href="/predmet/174499">[174499] Physical education I</a>
<a href="/predmet/184101">[184101] Physical education II</a>
<a href="/predmet/184101">[184101] Physical education II</a>
<a href="/predmet/173111">[173111] Physics</a>
<a href="/predmet/184094">[184094] Physiology</a>
<a href="/predmet/184094">[184094] Physiology</a>
<a href="/predmet/170320">[170320] Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni</a>
<a href="/predmet/171562">[171562] Plastična i rekonstrukcijska kirurgija glave i vrata</a>
<a href="/predmet/167463">[167463] Poslijediplomski specijalistički rad</a>
<a href="/predmet/171753">[171753] Posljedice alkoholizma i drugih ovisnosti u orofacijalnom području</a>
<a href="/predmet/71336">[71336] Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini</a>
<a href="/predmet/199591">[199591] Postendodontska opskrba zubi</a>
<a href="/predmet/171426">[171426] Postupci kardiopulmonalne reanimacije u stomatologiji</a>
<a href="/predmet/71337">[71337] Povijest dentalne medicine</a>
<a href="/predmet/170303">[170303] Praćenje rasta, gnatometrija i antropometrija</a>
<a href="/predmet/176223">[176223] Praktični rad</a>
<a href="/predmet/195680">[195680] Preclinical and laboratory fixed prosthodontics</a>
<a href="/predmet/195680">[195680] Preclinical and laboratory fixed prosthodontics</a>
<a href="/predmet/195681">[195681] Preclinical and laboratory removable prosthodontics</a>
<a href="/predmet/195681">[195681] Preclinical and laboratory removable prosthodontics</a>
<a href="/predmet/195682">[195682] Preclinical restorative dental medicine</a>
<a href="/predmet/195682">[195682] Preclinical restorative dental medicine</a>
<a href="/predmet/169526">[169526] Prednosti kompozitnog monobloka u usporedbi s ostalim intrakanalnim konfekciskim kolčićima</a>
<a href="/predmet/169837">[169837] Pretkirurška ortodoncija</a>
<a href="/predmet/71338">[71338] Pretklinička endodoncija</a>
<a href="/predmet/175985">[175985] Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika</a>
<a href="/predmet/175985">[175985] Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika</a>
<a href="/predmet/175986">[175986] Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika</a>
<a href="/predmet/175986">[175986] Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika</a>
<a href="/predmet/176054">[176054] Pretklinička oralna kirurgija</a>
<a href="/predmet/71343">[71343] Pretklinička ortodoncija</a>
<a href="/predmet/176075">[176075] Pretklinička parodontologija</a>
<a href="/predmet/175991">[175991] Pretklinička restaurativna dentalna medicina</a>
<a href="/predmet/175991">[175991] Pretklinička restaurativna dentalna medicina</a>
<a href="/predmet/169663">[169663] Pretprotetska kirurgija</a>
<a href="/predmet/169644">[169644] Prevencija bolesti tvrdih zubnih tkiva</a>
<a href="/predmet/176781">[176781] Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini</a>
<a href="/predmet/184109">[184109] Prevention and infection control in dental medicine</a>
<a href="/predmet/169648">[169648] Primjena lasera u oralnoj kirurgiji i dentalnoj implantologiji</a>
<a href="/predmet/169535">[169535] Primjena ozona u kliničkom radu</a>
<a href="/predmet/169469">[169469] Primjena vlaknima ojačanih materijala u dentalnoj medicini</a>
<a href="/predmet/143111">[143111] Profesionalne bolesti stomatologa</a>
<a href="/predmet/169462">[169462] Profesionalni zdravstveni rizici u dentalnoj medicini</a>
<a href="/predmet/199602">[199602] Projekt I</a>
<a href="/predmet/199626">[199626] Projekt II</a>
<a href="/predmet/199627">[199627] Projekt III</a>
<a href="/predmet/199628">[199628] Projekt IV</a>
<a href="/predmet/199629">[199629] Projekt V</a>
<a href="/predmet/199630">[199630] Projekt VI</a>
<a href="/predmet/147353">[147353] Propedeutika dječje dentalne medicine</a>
<a href="/predmet/174376">[174376] Prva pomoć</a>
<a href="/predmet/71347">[71347] Psihijatrija i psihološka medicina</a>
<a href="/predmet/86996">[86996] Psihostomatologija</a>
<a href="/predmet/171752">[171752] Psihostomatologija, konzultativna psihijatrija u ordinaciji dentalne medicine</a>
<a href="/predmet/71348">[71348] Pušenje i oralno zdravlje</a>
<a href="/predmet/153047">[153047] Računalne tehnologije u dentalnoj medicini</a>
<a href="/predmet/174817">[174817] Rad i konzultacije s mentorom</a>
<a href="/predmet/171754">[171754] Radiologijske digitane slikovne (imaging) metode u dijagnostici glave i vrata</a>
<a href="/predmet/171393">[171393] Različiti postupci izbjeljivanja zubi ovisno o vrsti diskoloracije</a>
<a href="/predmet/171324">[171324] Refleksi u stomatognatnom sustavu</a>
<a href="/predmet/71349">[71349] Restaurativna dentalna medicina I</a>
<a href="/predmet/71349">[71349] Restaurativna dentalna medicina I</a>
<a href="/predmet/71350">[71350] Restaurativna dentalna medicina II</a>
<a href="/predmet/71350">[71350] Restaurativna dentalna medicina II</a>
<a href="/predmet/195686">[195686] Smoking and oral health</a>
<a href="/predmet/184100">[184100] Social medicine and epidemiology</a>
<a href="/predmet/71351">[71351] Socijalna medicina i epidemiologija</a>
<a href="/predmet/171329">[171329] Športska stomatologija</a>
<a href="/predmet/169531">[169531] Stakleno ionomerni cementi</a>
<a href="/predmet/170307">[170307] Standardne i napredne tehnike u paradontalnoj kirurgiji</a>
<a href="/predmet/167491">[167491] Standardne i napredne tehnike u parodontnoj kirurgiji</a>
<a href="/predmet/71353">[71353] Stanična biologija s genetikom</a>
<a href="/predmet/71353">[71353] Stanična biologija s genetikom</a>
<a href="/predmet/181588">[181588] Statistička analiza podataka u stomatologiji</a>
<a href="/predmet/195687">[195687] Statistics in dental medicine</a>
<a href="/predmet/176020">[176020] Statistika u dentalnoj medicini</a>
<a href="/predmet/71355">[71355] Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika</a>
<a href="/predmet/199592">[199592] Stomatološka skrb za osobe s invaliditetom</a>
<a href="/predmet/169546">[169546] Stomatološki materijali u pedodonciji</a>
<a href="/predmet/169536">[169536] Stomatološko liječenje medicinski rizičnih bolesnika</a>
<a href="/predmet/169645">[169645] Strah i anksioznost u kliničkoj pedodontskoj praksi: dijagnona, prevencija, terapija</a>
<a href="/predmet/169545">[169545] Suvremene tehnike dijagnostike i terapije karijesa u pedodonciji</a>
<a href="/predmet/169650">[169650] Suvremeni aspekti lokalne anestezije</a>
<a href="/predmet/171414">[171414] Suvremeni otisni postupci i materijali</a>
<a href="/predmet/171326">[171326] Teleskopski sustavi</a>
<a href="/predmet/176109">[176109] Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija</a>
<a href="/predmet/171565">[171565] Terapija glaukoma i katarakte</a>
<a href="/predmet/170306">[170306] Terapija pacijenata s uznapredovalim paradontitisom</a>
<a href="/predmet/174364">[174364] Tjelesna i zdravstvena kultura I</a>
<a href="/predmet/174364">[174364] Tjelesna i zdravstvena kultura I</a>
<a href="/predmet/175791">[175791] Tjelesna i zdravstvena kultura II</a>
<a href="/predmet/175791">[175791] Tjelesna i zdravstvena kultura II</a>
<a href="/predmet/184090">[184090] Tooth morphology with dental anthropology</a>
<a href="/predmet/184090">[184090] Tooth morphology with dental anthropology</a>
<a href="/predmet/167490">[167490] Trodimenzijska dijagnostika u dentalnoj medicini</a>
<a href="/predmet/169658">[169658] Tumori i tumorima slične promjene usne šupljine</a>
<a href="/predmet/169670">[169670] Utjecaj spolno prenosivih bolesti na oralnu sluznicu</a>
<a href="/predmet/71359">[71359] Uvod u dentalnu medicinu</a>
<a href="/predmet/71360">[71360] Uvod u znanstveni rad I</a>
<a href="/predmet/71361">[71361] Uvod u znanstveni rad II</a>
<a href="/predmet/71362">[71362] Zanemarivanje i zlostavljanje djece</a>
<a href="/predmet/169541">[169541] Zaštita (dentalno) zanemarenog i zlostavljanog djeteta</a>
<a href="/predmet/169836">[169836] Zaštitni mehanizmi usta</a>